Formiranje interventne jedinice Civilne zaštite Općine Stari Grad Sarajevo


19. 5. 2009

Štab civilne zaštite Općine Stari Grad sa komandantom Mustafom Lačevićem i načelnikom štaba Zejnilom Vukasom broji trinaest članova koji je izradio Plan i Program za 2009. godinu na osnovu Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
Planom i Programom Službe civilne zaštite za 2009. godinu nakon snimanja trenutnog stanja u ovoj oblasti za potrebe formiranja interventne jedinice CZ, opremanje i obuku predviđeno je u Budžetu 250.000,00 KM.
Šesnaest mjesnih zajednica Općine Stari Grad je odredilo po pet savjesnih osoba koje je komandant Općinskog štaba civilne zaštite Mustafa Lačević upoznao sa osnovnim ciljevima i zadatcima.
Ova jedinica od 80 pripadnika sadrži dva interventna voda sa 15% rezervnog sastava koja će dobiti uniforme i cipele i koja će se opremiti osnovnim sredstvima. Pripadnici ove jedinice će proći obuku u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. U slučaju djelovanja na terenu svaki pripadnik će dnevno dobijati 30 KM.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630