Asfaltiraje i saniranje ulica na području Općine Stari Grad Sarajevo


07. 11. 2009

 Komunalni odsjek Općine Stari Grad u saradnji sa predstavnicima Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“ izvršili su snimanje stanja saobraćajnica na području Općine Stari Grad. Urađeni su orjentacioni predmjeri i predračuni potrebnih radova na sanaciji udarnih rupa i presvlačenja ulica.
Nakon potrebnih priprema već u julu mjesecu ove godine uslijedila je realizacija na terenu. Pojedine ulice su kompletno urađene, uklonjen je stari asfalt, izvršeno nivelisanje šahtova i rešetki za odvod oborinskih voda, postavljena je nova tamponska podloga, a nakon toga asfaltirana saobraćajnica. U isto vrijeme, uporedo se radilo na više lokacija na saniranju udarnih rupa.
Sanirane su sljedeće ulice: Bostarići, Toromanova, Kečina, Put Barice-Čavljak, Pod bedemom, Safveta-bega Bašagića (dio od Auto servisa do kraja ulice), Džanin sokak, Josipa Štadlera, Sedrenik do broja 57, Logavina, Potoklinica, Brajkovac, spoj ulica Boguševac Bostarići i Čemerlina. Realizaciju ovog projekta u vrijednosti od cca 204.129,28 KM finansira Općina Strari Grad Sarajevo.
Bostarići
   
Toromanova
 
Kečina
Put Barice-Čavljak
   
 Pod bedemom  Safvet-bega Bašagića
(dio od Auto sersvisa do kraja ulice)
   
Džanin sokak Josipa Štadlera
   
Josipa Štadlera Sedrenik do br. 57
 
Sedrenik do br. 57
 
Logavina
   
Potoklinica
(kod br. 1)

Brajkovac
Ukupna vrijednost radova iznosi 181.758,00 KM, što podrazumjeva i sanaciju još preostalih ulica Iza gaja, Berkuša velika, Bajramuša i Toka.

 

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630