Vegetacijsko i ambijentalno uređenje lokaliteta "Popov gaj"


30. 12. 2009

Programom rada za 2009. godinu u Budžetu Općine Stari Grad za 2009. godinu, planirana su sredstva iz oblasti ekologije i zaštite čovjekove okoline za uređenje Popovog Gaj-a u iznosu od 25.000,00 KM.

U skladu sa LEAP-om Općine Stari Grad i realizacije istog, KJP "Sarajevo-šume " d.o.o. Sarajevo, preuzelo je izradu Projekta za izvođenje Vegetacijsko i ambijentalnog uređenja lokaliteta Popov Gaj ŠVGP "Bistričko" GJ "Trebević" Odjel 6.-dio površine 2,96 ha, u vrijednosti od 25. 000,00 KM.
Gospodarska jedinica "Trebević" je polovinom prošlog vijeka imala tretman područja posebne namjene, gdje je ekonomski aspekt šumarstva potisnut u korist ispunjenja opće korisnih funkcija šuma.
Pored vrijednosti šuma koje se mogu valorizirati i izraziti novčanim iznosom, postoje i funkcije šuma koje imaju neizmjernu vrijednost koje je teško finansijski izraziti. To su funkcije zaštite (zaštita vode, kvalitet zraka, spriječavanje aerozagađenja, zaštita zemljišta od erozije, sprječavanje pojave klizišta...) i socijalne funkcije (zdravlje stanovništva, umirujuće djelovanje, rekreacija...).
U ratnom periodu 1992-1995 g. na Odjelu 6. sječom stabala izvršena je potpuna devastacija šuma na cijeloj površini, a preostala stabla su oštećena i zbog spriječavanja širenja patogena, naknadno uklonjena.
U jesen 1998. g. cijela neminirana površina je očišćena od nepoželjne vegetacije i pošumljena sadnicama bijelog bora i smrče i manjim brojem sadnica liščara, a narednih godina vršena je njega zasada čišćenjem, okopavanjem i popunjavanjem na mjestima gdje je akcija pošumljavanja bila nezadovoljavajuća.
Na Odjelu 6. GJ "Trebević"postoji enklava visoke šume sa većim udjelom stabala bijelog bora i manjim udjelom ariša, lipe i sporadičnih vrsta dendroflore. To su ostaci nekadašnje sastojine koji nisu potpuno uništeni u proteklom ratnom periodu, očuvani su i nalaze se neposredno uz urbano područje Općine Stari Grad.
 


Projektom za izvođenje Vegetacijsko i ambijentalnog uređenja lokaliteta Popov Gaj ŠVGP "Bistričko" GJ "Trebević" Odjel 6.-dio površine 2,96 ha, izvršeno je:
• čišćenje terena od nepoželjne vegetacije, vegetacijsko uređenje prostora, iskop rupa, sadnja 1000 sadnica i to smrče, bijelog bora, jasena, katalpa, kalina, mušmulica, firsicija, žutika i lovorvišnja
• mjestimično nasipanje supstrata i zatravnjivanje (razastiranje humusnog sloja), ograđivanje i postavljanje ograde 100 m, postavljenje kapije
• izgradnja staza i postavljanje sedam klupa
• postavljene 3 kompletne nadstrešnice sa stolom i dvije klupe
• dječije igralište (ljuljačke i klackalice od drveta).
 


Naglašavamo, da ovim Projektom ne narušava se prirodna ravnoteža, neće doći do zagađenja zemljišta, vode i zraka kao ni deponovanog krutog i hemijskog otpada, ispuštanja rabljenog ulja, goriva i maziva niti druge zagađujuće tečnosti. Neće biti negativnog uticaja na okoliš u obliku ispuštenog viška toplotne energije, dima, radijacije, vibracije, vodene pare, buke i sl.
Realizacija ovog prjekta počela je u oktobru 2009. godine, a implementacija projekta nastavit će se u 2010. godini.

Newsletter
KONTAKT

Općina Stari Grad Sarajevo
Radno vrijeme:
07:30 -16:00
07:30 -18:00 - Šalter sala

Adresa: Zelenih beretki br. 4
Šifra općine: 109
ID: 4200738880009
PDV: 200738880009
Depozitni račun za prikupljanje javnih
prihoda otvoren u PRIVREDNA BANKA d.d. SARAJEVO - 1010000071133630