Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna RP „Alifakovac-Babića bašča“

Image

Služba za urbanizam Općine Stari Grad Sarajevo pokrenula je inicijativu za izmjenu Regulacionog plana "Alifakovac-Babića Bašća" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/18). Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alifakovac – Babića bašča“ donijelo je Općinsko vijeće Stari Grad, na sjednici održanoj 21.05.2020. godine. Izmjene i dopune Regulacionog plana „Alifakovac – Babića bašča“ (''Službene novine Kantona Sarajevo'' broj 11/18) rade se u cilju stvaranja planskog preduvjeta za izgradnju stambenih objekata na parcelama k.č. br. 469 i 470, K.O. Sarajevo IX.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo izradio je Prijedlog izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alifakovac-Babića Bašća".

S obzirom na situaciju uzrokovanu pojavom i širenjem korona virusa COVID 19, ne može se održati uobičajeni vid javne rasprave. Međutim, na web stranici Općine Stari Grad moguće je pronaći navedene prijedloge sa potrebnim sadržajima.

Javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alifakovac-Babića Bašća" javnosti će biti omogućen u periodu od 15 dana od dana objavljivanja istog na općinskoj web stranici.

Sve prijedloge i sugestije na navedeni prijedlog za izmjenu i dopunu plana zainteresirane strane mogu dostaviti putem e-mail adrese službe (urbanizam@starigrad.ba) ili na protokol Općine sa naznakom primjedbe i sugestije na izmjenu i dopunu Regulacionog plana "Alifakovac-Babića Bašća".

Sve potrebne dokumente pronađite ovdje.