Održana 39.redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Na 39.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad usvojen je Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Stari Grad za 2020. godinu – rebalans budžeta. Planirana sredstva prihoda i primitaka prema ranije usvojenom budžetu Općine Stari Grad za 2020. godinu iznosila su 26.454.642 KM i smanjena su za iznos od ukupno 759.882 KM, tako da novi rebalansirani plan prihoda i primitaka iznosi 25.694.760 KM što predstavlja smanjenje za 3% u odnosu na prethodni plan. Osnovni razlog za izradu ovog rebalansa je drastičan pad svih prihoda kao i katastrofalne posljedice po ekonomski rast i razvoj cijele zemlje uzrokovani pandemijom korona virusa. Sve to nametnulo je potrebu izmjene usvojenog budžeta s ciljem identifikovanja novih prioriteta i svođenja istog u granice realnog i mogućeg.

Danas je usvojen i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaće i naknada nosilaca funkcija, državnih službenika i namještenika Općine Stari Grad Sarajevo.

Cijeneći situaciju sa smanjenim prihodima u Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo u ovoj godini, a usljed pandemije korona virusa, kao i zbog činjenice da je period pred nama kao i naredna godina krajnje neizvjesna, nametnula se obaveza racionalnog pristupa određenim već utvrđenim pravima, kao i nužnost njihove korekcije. Usvojenim izmjenama odluke, nosioci funkcija – predsjedavajući Općinskog vijeća i njegovi zamjenici,  nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uslova za penziju više nemaju pravo na naknadu plaće u trajanju od 12 mjeseci ( tzv 'bijeli hljeb').

Usvojen je i Pravilnik o stipendiranju učenika/šegrta iz oblasti deficitarnih i starih tradicionalnih zanata -obrta/zanimanja. Novim Pravilnikom olakšana je procedura na način da je uspjeh osnov za dobijanje stipendije, bez obzira na socijalni status domaćinstva. Olakšana je sama procedura i akcenat stavljen na uspjeh učenika bez obzira na porodični standard jer, nadareno dijete je nadareno dijete, a urađena je i terminološka izmjena riječi zanat u obrt.

Na sjednici je usvojeno i inicijativa o produženju radnog vremena ugostiteljskim objektima u Starom Gradu do 02,00 sata ujutro u dane vikenda, praznika, SFF-a. Dosadašnja odluka je predviđala radno vrijeme do 01.00 sat.

Na 39. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana online, usvojeni su i svi predloženi akti iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa.