Sanacija ulice Prijeka česma

Image

 Završena je sanacija ulice Prijeka česma, u Općini Stari Grad. Riječ je o sanaciji kolovozne konstrukcije, odnosno uređenju postojećeg kolovoza od kamene kaldrme sa čišćenjem i čupanjem trave, odvozom šuta, izdizanjem šahtova i slivnih rešetki, te ručnoj ugradnji sloja asfalta betona debljine 6 cm. Radove je izvodilo preduzeće KJKP „Rad“ na osnovu Ugovora sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo. Vrijednost izvedenih radova je cca 33.000,00 KM.