SEDMA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA STARI GRAD SARAJEVO

Image

 

O 22 tačke dnevnog reda se konstruktivno raspravljalo. Sve tačke koje su stavljene na glasanje su skoro jednoglasno usvojene. Zanimljivo je istaći šestu, sedmu i osmu tačku ponuđenog dnevnog reda:
• Tačka 6. «Prijedlog Odluke o raspodjeli budžetskih sredstava za redovnu djelatnost boračkih udruženja.» Naime, prijedlogu vijećnika Jasmina Mehičevića da se ova tačka skine sa dnevnog reda pridružio se i Divović Ibrahim, koordinator boračkih udruženja s ciljem da se zamjene dva člana Komisije za pitanja boraca i žrtava rata Hilmo Kovač, predsjednik Komisije SDP i Salem Čengić, član Komisije SDA, kako bi Komisija za pitanja boraca i žrtava rata u novom sastavu pripremila novi Prijedlog Odluke prema Općinskom vijeću.
• Tačka 7. «Prijedlog Odluke o raspodjeli budžetskih sredstava sportskim klubovima i ostalim neprofitnim organizacijama iz tekućih grantova za 2009. godinu.» Na primjedbe i pitanja vijećnice Azre Softić otvorila se rasprava u cilju svrsishodnog raspoređivanjima pomenutih sredstava. Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku da se ponuđeni prijedlog Odluke vrati Komisiji na ponovo razmatranje kako bi uskladila članove tri i četiri.
• Tačka 8. «Stavljanje van snage Zaključka Općinskog vijeća broj: 02-49-412/05 od 21.07.2005. godine.) Zaključak glasi: «1.Stavlja se van snage zaključak broj: 02-49-412/05 od 21.07.2005. godine, kojom je Općina Stari Grad kao suvlasnik stambeno-poslovnog objekta u ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 16, dala saglasnost Zlatku Krainoviću za sanaciju, rekonstrukciju i korištenje predmetnog devastiranog i oštećenog objekta. 2. Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku da sukladno pozitivnim zakonskim propisima i interesima Općine Stari Grad Sarajevo reguliše na način stavljanja objekta u funkciju.»
Ova tačka je prošle sjednice Općinskog vijeća na prijedlog SDP povučena i data mogućnost Zlatanu Krainoviću da sklopi sporazum sa Općinom. Krainović je sa svojim advokatima  bio u kontaktu sa načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem i njegovim suradnicima, koji tvrde da su se dogovorili o principima za postizanje sporazuma, dok Krainovićeva strana tvrdi da je postignut sporazum. Dugo je trajala ova rasprava u kojoj se ne nazire izlaz. Evidentno je da je objekat u takvom stanju da prijeti stalna opasnost po živote i bezbjednost prolaznika od njegovog obrušavanja. Odgovornosti radi, načelnik Hadžibajrić je sa Kantonom dogovorio poduzimanje mjera kako bi se ta opasnost odklonila.

Vijećnik Jasmin Vedran Mehičević
za govornicom
Prvobitna pozicija Krainovića da u tom objektu ima trećinu udjela, a da je defakto sa šestinom. I druga mimoilaženja su na prijedlog SDP dovela da načelnik Ibrahim Hadžibajrić, u namjeri podjele odgovornosti sa Općinskim vijećem, prolongira stavljanje van snage pomenute Odluke za 60 dana.
Takođe je važno istaći prezentiranje Informacije o realizaciji programskih aktivnosti Općinskog Načelnika za prvih 100 dana mandata, koja je izazvala pozitivne reakcije prisutnih.