Napreduju radovi uređenja šetališta hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića

Projekat uređenja šetališta hadži hafiza Halida ef. Hadžimulića pored parka At mejdan, koji za cilj ima promjenu izgleda i funkcije ovog atraktivnog lokaliteta u Starom Gradu, napreduje u skladu sa planiranom dinamikom.

Po informacijama nadležne Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad, izvršeno je mašinsko uklanjanje asfalta na cijeloj površini koja će se poslije pretvoriti u zelenu površinu, također uklonjena je i podloga sa trotoara. „Sada se vrši nivelisanje šahtova šibera i poklopaca šahtova. Postavljaju se i ivičnjaci, te kopaju rovovi za sadnju cvijeća“, dodali su iz nadležne Službe. Novo, mnogo uređenije i atraktivnije šetalište će biti dugo skoro 120 metara, sa ivičnjacima, mobilijarom, a u planu je i postavljanje adekvatne podloge za dvije slobodnostojeće zatvorene bašte koje će biti u funkciji tokom cijele godine.

Projekat je, na inicijativu općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića finansiralo Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS iznosom od oko 90.000 KM, dok radove izvodi KJKP ''RAD'' i KJKP ''PARK'' d.o.o. Sarajevo. Stručni nadzor nad izvođenjem projekta vrši JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, a investiciono-tehnički nadzor firma Ambijenta.