Statističko istraživanje: anketa o privatnim i poslovnim putovanjima u BiH

Image

Federalni zavod za statistiku Sarajevo na osnovu Zakona o statistici Federacije BiH i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa Federacije BiH provodit će prvi val ankete o privatnim i poslovnim putovanjima u BiH (APPP) u 2019. godini.

Statistička istraživanja na području općine Stari Grad radit će se putem ankete najavljene u periodu od 17. marta do 31. oktobra, 2019. godine.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljat će anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, na uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Stari Grad.

Anketom APPP 2019. prikupljaju se podaci o višednevnim privatnim i poslovnim putovanjima domaćeg stanovništva i jednodnevnim putovanjima (putovanja bez noćenja) u BiH i u inozemstvu za period januar/septembar, 2019. godine.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku. Upotreba, povjerljivost i zaštita podataka utvrđena je Zakonom o statistici FBiH i primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih podataka.