U Starom Gradu od početka godine sanirano 30 ulica

Od početka ove godine do danas, u putnu infrastrukturu u općini Stari Grad uloženo je skoro tri miliona maraka i sanirano 30 ulica. To je još jedan od pokazatelja da je Općina Stari Grad , predvođena općinskim načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem, lokalna zajednica u kojoj je razvoj i prosperitet, gradnja, rekonstrukcija i obnova na prvom mjestu. Svi ovi projekti realizovani su u cilju osiguranja kvalitetnih uslova života građana ove općine, ali i onih koji je posjećuju. U nastavku teksta podsjećamo na rekonstruisane i sanirane ulice od početka godine.

Ferhadija

Urađena je rekonstrukcija dijela ulice Ferhadija, od Apoteke Stari Grad (kod Katedrale) do Slatkog ćošeta, preciznije na potezu od Trga fra Grge Martića do ukrštanja sa Gazi Husrev-begovom ulicom. Na cijeloj dionici su uklonjene stare ploče i provjereno stanje svih podzemnih instalacija. Potom je izmijenjen dio cjevovoda i urađeni svi pojedinačni vodovodni priključci. Regulisana je i oborinska odvodnja. Po završetku ovih radova, na dionici je postavljena armiranobetonska podloga i na nju nove kamene ploče debljine 10cm. Projekat su finansirali Općina Stari Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, a njegova vrijednost je bila 789.000 KM.

Zmajevac

Realizovan je projekat sanacije ulice Zmajevac, ukupne dužine 1.520 metara. Rekonstruisan je dio od raskrsnice ulice Sarajevskih gazija do kraja mezarja Ravne bakije. Projekat je vrijedan oko 400.000 KM, a finansirali su ga Općina Stari Grad iznosom od 141.000 KM i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo s iznosom od 260.000 KM.

Kovači i Ploča

Ove godine pokrenut je veliki projekat rehabilitacije ulica Kovači i Ploča,od Čekrekčijine džamije, pa sve do spoja ulice Ploča sa ulicama Mustafe Dovadžije i Hadžijamakova.

U donjem dijelu ulice Kovači, od Čekrekčijine džamije do platoa ispred zgrade Islamskog rijaseta, urađena je izmjena vodovodnih instalacija i popločavanje. Nakon toga, nastavilo se uklanjanje starih kocki u gronjem dijelu ulice. Na dijelu od fontane do Muzeja Alije Izetbegovića, dužine oko 300 metara, ulica je asfaltirana. Iako je prvobitno planirano dase i na ovom dijelu zadrži kocka, na insistiranje građana koji su podnosili inicijative Općini, odlučeno je da se ipak uradi asfaltiranje koje se smatra dugoročnijim rješenjem. Ulica Ploča, na dijelu od Muzeja Alije Izetbegovića do spoja sa ulicama Mustafe Dovadžije i Hadžijamakova, asfaltirana je ukupne površine 1.000 metara kvadratnih. Svi navedeni radovi vrijedni su oko 560.000 KM, ne računajući radove na zamjeni vodovodnih instalacija u donjem dijelu Kovača.

Raskid Ugovora

Radovi zamjene kocke na platou, površine oko 2.000m2, obustavljeni su zbog raskida ugovora sa izvođačem radova, firmom Dinalsa d.o.o. Ugovor je raskinut zbog nekvalitetno izvedenih radova na preslaganju granitne kocke u ulici Kovači i grubog ignorisanja i nepostupanja izvođača radova po nalozima koje je izdavao nadzorni organ u ovom projektu.

Sanacija šest ulica na Bistriku

U naselju Bistrik, na dijelu od potputnjaka na tranzitu, pa do Trga Austrije ,Općina Stari Grad sanirala je šest ulica ili dijelova ulica. Na dionici nekad znanoj kao Bistrik potok,a gdje danas ulice nose nove nazive, sanirani su: ulica Namika Burazerovića, ulica Bistrik potok, dijelovi ulica Bistrik gornja čikma i Bistrik donja čikma, dio ulice Jedileri i dio ulice Bistrik. Sve radove finansirala je Općina Stari Grad, a ukupan iznos investicije je 144.000 KM.

Posljednji su završeni radovi na dionici od spoja sa ulicom Balibegovica do Trga Austrije, dužine 315 metara. Ovi su radovi trajali duže od predviđenog jer su kišne padavine oštetile tamponsku podlogu, te se morala raditi nova. Ipak, radovi su uspješno završeni, a urađeno je uklanjanje starog i dotrajalog asfalta i tamponske podloge, nivelacija na svim šahtovima, šiberima i slivničkim rešetkama, novi tamponski sloj, ravnanje, te na kraju asfaltiranje ulice.

U julu je urađena i sanacija gornjeg dijela ulice Bistrik potok dužine 230 metara, 'slijepe' ulice Namika Burazerovića dužine 75 metara, te dijelovi krakova Bistrik gornje čikme, Bistrik donje čikme i Jedilera. Radove je izveo konzorcij Ado-trans i Geo-put, a ukupna dužina dionice na kojoj se radila sanacija je 620 metara.

Brusulje

Novi asfalt postavljen je na tri makadamska kraka ulice Brusulje, u mjesnoj zajednici Mošćanica. Sanacija je podrazumijevala uređenje puta, nasipanje tampona, postavljanje i izdizanje šahtova i rešetki zbog pravilne odvodnje, te završno asfaltiranje. Dužina krakova u kojima se radila sanacija je 170, 149 i 105 metara. Projekat je koštao oko 85.000 KM.

Nova Baruthana

Nakon što je 2015. i 2016. godine asfaltirano po 200 metara, te prošle godine oko 250 metara, ove godine urađena je četvrta faza sanacije ulice Nova Baruthana, dužine 125 metara. Kao i u prethodne tri faze, i u ovoj se radilo tamponiranje, ravnanje, sanacija slivnih rešetki i šahtova, postavljanje ivičnjaka, te asfaltiranje. Radove je izvodila firma Grakop d.o.o. Kiseljak, a na osnovu sporazuma između Općine i Direkcije za puteve Kantona Sarajevo. Projekat je koštao oko 55.000 KM.

Osmana Nakaša

Asfaltirana je ulica Osmana Nakaša na Sedreniku dužine oko 380 metara.

Sanacija ulice uključivala je ugradnju osam uličnih slivnika, 14 šibera i 11 šahtova, ugradnju 22 nova betonska ivičnjaka, te završno asfaltiranje.Za ovaj projekat iz općinskog budžeta obezbijeđeno je oko 73.000 KM, a radove je izvodila firma Grakop iz Kiseljaka.

Alije Nametka

Općina Stari Grad ulaže napore za potpuno uređenje ulice Alije Nametka, na Sedreniku, gdje zbog dotrajalosti kanalizacione mreže konstantno dolazi do nepredviđenih oštećenja. S obzirom na obim, komplikovanost i cijenu projekta, sanacija kanalizacione mreže ulice Alije Nametka se mora izvoditi u fazama. Ovogodišnja faza je obuhvatala zamjenu dotrajalih kanalizacionih cijevi u dužini od 105 metara. Nakon sanacije kanalizacione mreže odmah se pristupilo radovima asfaltiranja oštećene dionice, a asfaltiran je i krak prema prema ulici Ramića banja u dužini od 46 metara. Za ovu fazu Općina je izdvojila 83.300 KM. Trenutno se radi treća faza sanacije kanalizacione mreže ulice Alije Nametka. Do sada je sanirano i zamijenjeno oko 235 metara kanalizacionih cijevi, dijelovi oštećene ulice su ponovo asfaltirani, a Općina je za te dvije faze radova izdvojila oko 146.000 KM.

Hadžijska ravan i Aganovića sokak

Postavljen je novi asfalt u dijelovima ulica Hadžijska ravan i Aganovića sokak.

Ukupna dužina ulica u kojima se radila sanacija je oko 830 metara. Cilj projekta je bio omogućiti siguran promet, kako pješačkog tako i automobilskog saobraćaja. Za ove namjene izdvojeno je oko 50.000 KM. Uklonjen je oštećeni asfalt sa stare kolovozne konstrukcije, urađena nivelacija postojećih šahtova i šibera za vodu, ravnanje i tamponiranje terena, te na kraju asfaltiranje.

Donje Biosko

Asfaltirano je i sanirano oko 500 metara ulice Donje Biosko na području najveće mjesne zajednice, Mošćanice. Izvršeno je asfaltiranje do spoja sa ulicom Hladivode. Također, urađeni su radovi drenaže na jednom dijelu, a postavljene su slivne rešetke i šahtovi na odgovarajuću visinu zbog pravilne odvodnje. Za izvođenje ovih radova je bio zadužen KJKP „Rad“, a troškove projekta je pokrila Općina sa oko 42.000 KM.

Hafiza Ibrahima Trebinjca

U starogradskoj mjesnoj zajednici Babića bašča urađena je sanacija 176 metara ulice Hafiza Ibrahima Trebinjca. Izvršeno je uklanjanje stare i oštećene asfaltne površine, pa potom čišćenje slivnika i ispiranje cjevovoda, podizanje i nivelisanje postojećih šahtova iz cementnog betona. Radove je izvodila firma OXA iz Sarajeva, a projekat je sa oko 65.300 KM finansirala Općina Stari Grad.

Ablakovina

Sredinom godine urađeno je asfaltiranje dijela ulice Ablakovina, od broja 33 do broja 44, u mjesnoj zajednici Širokača. Asfaltirano je 70 metara ulice. Finansijer projekta je Općina, koja je za ovu namjenu iz budžeta izdvojila oko 9.000 KM. Radove je izvodila firma KJKP „Rad“.

Prvi bataljon

Asfaltirana je ulica Prvi bataljon na Sedreniku. Radilo se o proširenju glavnog pravca ulice i asfaltiranju slijepog kraka. Novi asfalt postavljen je u dužini od 128 metara i prosječnoj širini od tri i po metra. Sanaciju i asfaltiranje ulice Prvi bataljom sa oko 19.700 KM finansirala je Općina, a izvođač radova bila je firma KJKP “Rad“.

Iza gaja čikma

Asfaltirana je ulica Iza gaja čikma u dužini od oko 100 metara, za šta je izdvojeno oko 14.500 konvertibilnih maraka. Na ovoj lokaciji prošle godine je urađeno proširenje makadamskog puta za lakši prilaz građana domaćinstvima. Tom prilikom izgrađen je potpuno novi kameni potporni zid dužine 52 metra, prosječne visine1,50 metar.

Škaljin sokak

Asfaltirana je starogradska ulica Škaljin sokak, na Mošćanici. Radilo se o sanaciji i asfaltiranju kraka ulice Škaljin sokak kod broja 68, a projekat je sa oko 22.000 KM finansirala Općina. U sklopu projekta urađeno je postavljanje novog tamponskog sloja, a slivne rešetke i šahtovi postavljeni su na odgovarajuću visinu zbog pravilne odvodnje, nakon čega je ulica asfaltirana.

Bajramuša

U starogradskoj mjesnoj zajednici Hrid - Jarčedoli još jedna ulica dobila je novo ruho. U ulici Bajramuša, od broja 7 do broja 19, urađeno je asfaltiranje u dužini od oko 100 metara. Investiciju vrijednu oko 14.000 konvertibilnih maraka finansirala je Općina Stari Grad, a radove je izvodila firma KJKP “Rad”.

Mihrivode

Saniran je krak ulice Mihrivode od broja 70, u mjesnoj zajednici Medrese. Urađeno je skidanje postojećeg i postavljanje novog asfalta dužine 197 metara, a prosječne širine dva metra. Finansijer projekta je Općina Stari Grad Sarajevo, koja je za ovu namjenu iz budžeta izdvojila oko 12.800 KM. Radove je izvodila firma KJKP „Rad“.

Hladivode

U ulici Hladivode sokak na Mošćanici urađeno je asfaltiranje kraka ulice od broja 70. Radi se o projektu čiji su inicijatori i finansijeri jednog dijela radova stanovnici pomenute ulice. Asfaltiran je krak ulice u dužini od 75 metara i prosječnoj širini od oko tri metra.

Kadaje riječ o ovom projektu, Općina Stari Grad i mještani ove ulice zajednički su ga finansirali. Projekat je koštao oko 8.000 KM.

Hladivode sokak

Pored ovoga, urađeno je i asfaltiranje kraka ulice Hladivode sokak kod broja 80. Ukupna dužina asfaltirane dionice – ranije makadama, je 74 metra. Ovaj projekat finansirala je Općina sa oko 9.000 KM.

Bostarići čikma

Ulica Bostarići čikma od broja 1 do broja 15, u starogradskoj mjesnoj zajednici Širokača, asfaltirana je u dužini od 60 metara. Ulica je sanirana podizanjem starog, oštećenog asfalta, te izdizanjem slivnih rešetki, vodovodnih šibera i šahtova na potrebnu visinu. Po završetku sanacije, ulica je presvučena novim slojem asfalta. Investiciju vrijednu oko 5.000 konvertibilnih maraka finansirala je Općina Stari Grad.

Gazin Han – Emerovice - Zečija glava

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić i načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisali su Sporazum o sanaciji putnog pravca Gazin Han-Emerovice-Zečija glava. Riječ je o regionalnom putu koji spaja ove dvije lokalne zajednice, a koji je izuzetno značajan za stanovnike Faletića, Emerovice, Brusulja i Gazinog Hana, te predstavlja tzv 'žilu kucavicu' na prelazu između dva entiteta.

Radit će se rekonstrukcija ulice od Gazinog Hana prema Hreši, a radovi će početi iz dijela puta iz Federacije. Općina Stari Grad radove u dijelu FBiH finansira iznosom od 175.000 KM.

Sumbul česma

Završena je sanacija i djelimično asfaltiranje ulice Sumbul česma, na dionici od džamije Sumbuluša do raskrsnice sa ulicom Požegina. Radi se na dužini od 158 metara, a vrijendost investicije je cca 16.000 KM.

Goloderica

Izvršena je sanacija i asfaltiranje ulice Goloderica na Širokači, radi se o jednoj od najbitnijih ulica za ovu starogradsku mjesnu zajednicu, tzv“žili kucavici” za još tri ulice: Balibegovicu, Tandarevu i Harbinu. Po riječima najstarijih stanovnika, ulica nije sanirana preko 50 godina. Projekat je obuhvatao sanaciju dva kraka u dužini od oko 360 metara, te zamjena poklopaca, slivnika, rešetki i nivelacija šahtova na novu kotu. Vrijednost ove investicije je 88.000 KM.