Javni oglas za imenovanje zamjenika pravobranioca

Image

Općina Stari Grad raspisala je javni oglas za imenovanje zamjenika pravobranioca, rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na općinskoj web stranici i u dnevnoj štampi (11.09.2019.).

Zamjenik pravobranioca vrši poslove iz djelokruga Pravobranilaštva koje mu odredi Pravobranilac Općine. U zastupanju pred sudovima i drugim organima Zamjenik pravobranioca ima ovlaštenja pravobranioca, zamjenjuje Pravobranioca Općine u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju poslova, sa svim njegovim ovlaštenjima i odgovornostima.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti putem pošte, preporučeno u zatvorenoj koverti, na adresu:

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

Ul. Zelenih beretki broj 4

71000 Sarajevo

sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za imenovanje Zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo“

Kompletan tekst Javnog oglasa pročitajte ovdje.