Rezultati procesa izbora predstavnika OCD-a za učešće u komisiji

Image

Poziv članovima organizacija civilnog društva sa područja općine Stari Grad Sarajevo da se prijave za učešće u Evaluacionoj komisiji je objavljen na web stranici Općine Stari Grad Sarajevo 25. juna i bio je otvoren do 1. jula 2019. godine do 12 sati.

Nakon završetka roka za prijave 1. jula, konstatovano je da se niko ispred OCD-a nije prijavio, te je poziv ponovo bio objavljen od 2. do 4. jula 2019. godine do 12 sati. Nakon što se ni drugi put niko nije prijavio, poziv je po treći put bio ponovljen i to od 8. do 15. jula 2019. godine do 16 sati. Uvidom u pristigle prijave, konstatovano je da su se do predviđenog roka prijavila dva kandidata:

1.Bilal Softić iz Udruženje „Motivator“ i

2.Armin Smajlović iz Udruženja „Oaza“.

Softić, je prijavljen kao predstavnik Udruženja „Motivator“, koje je članica Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo. Uvidom u evidenciju pristiglih projektnih prijedloga na javni poziv, konstatovano je da je Vijeće mladih Općine Stari Grad Sarajevo predalo projektni prijedlog, te da bi se u slučaju da Bilal Softić bude član komisije, stvorili uslovi za potencijalni sukob interesa. Zbog svega navedenog Bilal Softić ne može učestvovati u radu komisije, te nije uzet u razmatranje prilikom odabira predstavnika civilnog društva u radu komisije.

Nakon uvida u prijavu kandidata Armina Smajlovića konstatovano je da prijavljeni kandidat ispunjava uslove, te da zbog činjenice da je jedini prijavljeni kandidat, nema smetnji da bude izabran za člana komisije

Članovi Evaluacione komisije koju čine predstavnik civilnog društva, dva predstavnika Općine Stari Grad Sarajevo i dva predstavnika UNDP/ReLOaD projekta će dogovoriti termin evaluacije pristiglih projekata.