Na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad najviše se govorilo o stanju sigurnosti

Na 26. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad danas je najviše govora bilo o stanju sigurnosti na području ove općine, a nakon predstavljanja informacije o radu Prve policijske uprave Stari Grad Sarajevo za prošlu godinu.

Kako je kazao načelnik Prve policijske uprave Safet Šabović, policija je u prošloj godini ostvarila pozitivne rezultate u svim segmentima djelovanja, a stopa kriminaliteta smanjena je za 10%. Istovremeno, za 10% povećan je stepen otkrivenosti počinilaca. Također, u prošloj godini smanjen je i broj saobraćajnih nezgoda sa povredama, kao i broj narušavanja javnog reda i mira. Iako je izvještaj Prve PU pokazao pomake i dobre rezultate, većina vijećnika nije bila zadovoljna i iznesene su brojne primjedbe i upiti.

Najviše komentara izazvala je situacija sa migrantima, posebno nakon što su jučer zanatlije, ugostitelji, vlasnici dućana i zakupci poslovnih prostora na Baščaršiji uputili zahtjev u kojem traže da se poboljša sigurnost na Baščaršiji jer se susreću sa ozbiljnim problemima zbog situacije sa migrantima. Iako Općinsko vijeće nije zaprimilo ovaj zahtjev, o njemu je bilo riječi i zatražen je odgovor od načelnika Prve PU.

Prema riječima Šabovića, policija je do sada izvršila privođenje brojnih migranata, a sva lica koja su zatekli u vršenju krivičnih djela predali su Tužilaštvu. Istakli su da nemaju informacije o tome kako je Tužilaštvo dalje postupalo sa njima. “Migranti su problem države BiH, ne samo Kantona Sarajevo, a posebno ne policije, ali policija zbog njih ima najviše posla. Što se tiče njihovog slobodnog kretanja, morate znati da oni imaju sva prava da se slobodno kreću i da mi ne možemo djelovati sve dok se ne počini krivično djelo,” kazao je Šabović. S obzirom da je istaknuto i da se migrantima omogućava nelegalan najam kuća i stanova u Starom Gradu i zatražena kontrola, Šabović je kazao da će to biti učinjeno.

“Pozivam sve građane da anonimno prijave sva mjesta za koja misle da su smješteni migranti i policija će to ispitati,” kazao je Šabović.

O djelovanju policije na samoj Baščaršiji govorio je komandir Bensar Efendić koji je kazao da će policija učiniti sve što je u njenoj moći da stanje bude bolje.”Svakodnevno raspoređujemo policajce u uže gradsko jezgro: šest policajaca raspoređeno je samo u Bravadžiluk, Kazandžiluk i na plato Baščaršija. U Ferhadiji i Saračima rade dodatni policajci, a u sezoni i narednom ljetnom periodu na ovim lokacijama svakodnevno rade još tri do četiri policajca u civilu,” kazao je Efendić. Šabović je n akraju zaključio da se u Starom Gradu niko ne treba osjećati nesigurno.

Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić zaprimio je jučerašnji zahtjev zanatlija i privrednika sa Baščaršije, te je proslijeđen nadležnim organima na postupanje.

 

Povučeno nekoliko tačaka sa dnevnog reda

Na početku današnje sjednice nekoliko tačaka povučeno je sa dnevnog reda. Naime, predlagač, u ovom slučaju općinski načelnik, povukao je tačke:

Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa:

1. Safet Škaljić

- Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo za izgradnju stambenog objekta u ulici Kovači broj 63

- Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo za izgradnju stambenog objekta u ulici Kovači broj 61

- Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, dvosoban stan u ulici Ivanjska broj 37/1 u Sarajevu putem javnog nadmetanja- licitacije

- Prijedlog odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina između Trgovinskog društva za promet na malo, veliko i spoljnu trgovinu MARKETI d.d. Sarajevo. Razlog povlačenja ovih tačaka sa dnevnog reda je opoziv mišljenja općinskog pravobranioca.

Predlagač je sa dnevnog reda povukao i tačke:

-Prijedlog odluke o smanjenju zakupnine za poslovni prostor u ulici S.H.Muvekita broj 1, Aida Stojnić

- Prezentacija o stanju javnog linijskog prevoza putnika na području Općine Stari Grad Sarajevo sa prijedlogom akata:

a) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji poslovnih prostora

b) Prijedlog odluke o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora

Ove tačke povučene zbog dorade.

 

Usvojen Izvještaj o realizaciji Budžeta za prošlu godinu

Na 26. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad usvojeni su:

-Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa:

JP Željeznice FBIH

JP Željeznice FBIH (Prijedlozi zaključaka kojim se odbacuju zahtjevi za obnovu postupka)

- Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. 2018. do 31.12.2018. godine

- Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih (računovodstvenih) izvještaja – Završnog računa Općine Stari Grad Sarajevo za 2018. godinu

- Prijedlog odluke o raspodjeli budžetskih sredstava za finansiranje rada boračkih udruženja za 2019. godinu

Prijedlozi odluka iz oblasti dodjele poslovnih prostora:

a) Prijedlog saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Ferhadija broj 43, Suvad Turkić

b) Prijedlog saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Jelića broj 3, Sabina Čelik

- Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje Sporazuma o saradnji u pružanju pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije

- Prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli sredstava za Start-up biznis

- Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2018. godinu

- Izvještaj o stanju naplate zakupnina za poslovne prostore za period 01.01.2018. - 31.12.2018. godine

 

Prihvaćene su informacije:

- Informacija o radu Prve policijske uprave Stari Grad Sarajevo za period januar/decembar, 2018. godine

- Informacija o izboru kandidata – korisnika Općinske stipendije u skladu sa Pravilnikom o stipendiranju djece šehida-poginulih boraca, RVI i demobilisanih boraca

Usvojena je inicijativa o povećanju sredstva za korisnike plastenika u Starom Gradu, u iznosu od 2.500 KM.