Općinsko vijeće: Mirza Imamović ponovo član OIK Stari Grad

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo donijelo je na 25. redovnoj sjednici rješenje o poništenju Rješenja o izboru člana Općinske izborne komisije, a na osnovu Rješenja Suda BiH koji je uvažio žalbu kandidata Mirze Imamovića na povredu postupka, nepravedno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i pogrešnu primjenu materijalnog prava.

Centralna izborna komisija je ranije njegovu žalbu odbacila kao neosnovanu, dok je Sud BiH proglasio osnovanom i poništio pobijanu odluku CIK-a BiH i predmet vratio na ponovno rješavanje. Sud je tražio od CIK-a BiH da u ponovnom postupku vodi računa o propustima na koje je ukazalo apelaciono vijeće, te da potpuno obrazloženje za izbor određenog kandidata. Nakon razmatranja ove tačke dnevnog reda, Vijeće je donijelo rješenje o poništenju, a potom ponovilo postupak glasanja. U ponovljenom postupku kandidat Mirza Imamović, koji je inače bio prvoplasirani na rang listi sa 20 bodova ispred ranije izabranog Haruna Išerića sa 16 bodova, izabran je za člana OIK-a Stari Grad. Imamović je u današnjem glasanju dobio većinu glasova: 23 ZA, 1 PROTIV i 4 SUZRŽANA.

Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje Sporazuma o saradnji u pružanju pravne pomoći pripadnicima boračke populacije povučen je sa dnevnog reda današnje sjednice. Naime, vijećnici su tražili dodatna pojašnjenja o Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije, njenom osnivaču, načinu raspodjele sredstava, te učešću drugih organa. Zaključeno je da se prije uvrštanja na dnevni red naredne sjednice pripreme svi ovi odgovori i uvrste u prateće obrazloženje.

Većinom glasova usvojen je Izvještaj o radu pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo za period od 01.01-31.12.2018. godine, a navodi se da je u tom peridou zaprimljeno ukupno 696 predmeta, arhivirano 678 predmeta, a rad se nastavlja na 938 predmeta. U izvještaju je dat pregled presuda koje predstavljaju rezultat rada ovog organa, a kroz koji je vidljivo da je Pravobranilaštvo pred nadležnim sudovima uspjelo u procentualnom iznosu skoro 90% da odbrani Općinu i njene imovinske interese, zastupajući je na zakazanim raspravama pred nadležnim sudovima i institucijama vlasti.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu u kojem se navodi da je Vijeće u izvještajnom periodu održalo 10 redovnih sjednica, dvije vanredne i svečanu sjednicu. Iako je Program rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2018. godinu bio u osnovi orijentacione naravi, Općinsko vijeće je, u suštini, ispunilo zadatke iz Programa. Donesena je većina akata koje su odgovarajući zakonski i drugi propisi zahtijevali.

Usvojeni akti na 25.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad:

- Zapisnik o radu Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo sa 24. sjednice održane 31.januara 2019. godine;

- Verifikacija mandata samostalnog vijećnika Avde Hodžića

- Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu priznanja Općine Stari Grad Sarajevo;

- Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa:

1. “BAZENI” d.o.o. Sarajevo

II Ostalo:

1. ZIMIĆ AZEMINA - Prijedlog Rješenja o izmjeni pravosnažnog Rješenja broj:02-49-221/18 od 25.06.2018. godine.

2. ISAKOVIĆ HAJRUDIN – Prijedlog Zaključka po Prijedlogu za obnovu postupka okončanog Rješenjem broj:02-49-249/07 od 01.06.2017. godine.

- Akti o izboru člana Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo;

- Prijedlozi Odluka iz oblasti dodjele poslovnih prostora:

a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Gajev trg broj 4/IV, Udruženju za zaštitu mentalnog zdravlja “MENNSANA” iz Sarajeva,

b) Saglasnost Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu poslovnog prostora u ulici Trg fra Grge Martića broj 4, Kulin Jusufu,

c) Saglasnost Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Gazihusrevbegova broj 28, Bičakčić Maidi,

d) Saglasnost Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Gazihusrevbegova broj 43, Mavrić Harisu,

e) Saglasnost Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Telali broj 3, Hukara Hajnu.

- Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo za 2018. godinu

- Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2018. godine

- Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola na području Općine Stari Grad Sarajevo na kraju polugodišta školske 2018/19 godine

- Zaključak o davanju preliminarne saglasnosti o dodjeli poslovnog prostora Gazi Husrev-begovoj medresi (zamjena nekretnina)

 

Povučeno sa dnevnog reda:

-Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za zaključivanje Sporazuma o saradnji u pružanju pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije