Uskoro novi Regulacioni plan Sedrenik

Image

U sklopu aktivnosti Službe za urbanizam Općine Stari Grad predviđenih za 2019. godinu, pokrenut će se izrada novog provedbeno planskog dokumenta, odnosno Regulacionog plana Sedrenik. Razlog pokretanja ove procedure je starost postojećeg plana usvojenog 2005. godine, velika promjena stanja u prostoru, te povećan broj zahtjeva za izmjenu od strane građana i investitora gravitirajućeg područja. U pripremnim aktivnostima općinska Služba za urbanizam održala je sastanak sa predstavnicima Zavoda za planiranje Kantona Sarajevo, na kojem je utvrđena dinamika izrade i donošenja planskog dokumenta.

Također u ovoj sedmici je planirano potpisivanje protokola o "Programu rada na izradi detaljne prostorno-planske dokumentacije u 2019. godini" između Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo. U sklopu pripremnih aktivnosti u mjesecu oktobru, planirana je priprema nacrta Odluke o pristupanju i izradi plana.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o pristupanju izradi plana, održat će se u mjesecu novembru ove godine, nakon čega će se pristupiti donošenju, te usvajanju Odluke o pristupanju izrade plana, od strane Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo. O svim daljim aktivnostima vezanim za izradu naprijed navedenog provedbeno-planskog dokumenta Služba za urbanizam će blagovremeno informisati javnost radi sudjelovanja građana u procedurama, a sve u cilju što kvalitetnije pripreme i izrade plana.