Za projekte organizacija civilnog društva ove godine bit će izdvojeno 120.000 KM

Općina Stari Grad je u budžetu za 2018. godinu planirala sredstva u iznosu od 120.000 KM kojima će biti podržani projekti organizacija civilnog društva/nevladinih organizacija, a u cilju poboljšanja uslova života u lokalnoj zajednici.

Organizacije civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine trebaju uraditi projekte koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Stari Grad Sarajevo i to iz sljedećih oblasti: obrazovanje, kultura i umjetnost, zaštita okoliša, zapošljavanje, socijalna politika i zdravstvo, mladi i turizam i sport.

Bez obzira što mogu aplicirati organizacije iz cijele BiH, projekti moraju biti implementirani isključivo na području općine Stari Grad. Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad, putem kojeg se realizuje javni poziv za OCD/NVO, ima u planu održavanje još jednog konsultativnog sastanka sa aplikantma u cilju pružanja pomoći i pojašnjenja. Prvi sastanak održan je prije raspisivanja javnog poziva. Po završetku javnog poziva, najbolje projekte će izabrati Komisija za evaluaciju projektnih prijedloga u kojoj je i jedan predstavnik organizacija civilnog društva. Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 8.000 KM do 14.000 KM. Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest do osam mjeseci. Rok za predaju aplikacija je 29. mart, 2018. godine u 14 sati, a kompletan javni poziv možete pogledati ovdje.

Prošle godine Općina Stari Grad je sa oko 97.000 KM finansirala osam projekata organizacija civilnog društva, pripremljenih i odobrenih po LOD metodologiji. Projekti su se odnosili na brigu o djeci s posebnim potrebama i bez roditeljskog staranja, zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa i razvoj turizma, ekonomsko osnaživanje žena, kao i smanjenje maloljetničke delinkvencije i pretilosti kod djece kroz sport i rekreaciju.