U srijedu, 15. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, 15. po redu, održat će se 28. februara, 2018. godine /srijeda/ u 14,00 sati u Velikoj sali Općine. Na februarskoj sjednici vijećnici će razmatrati 14 tačaka.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika o radu Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo sa 14. sjednice održane 25. januara 2018. godine

2. Izbor i imenovanje:

a) Prijedlog rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za priznanja Općine Stari Grad Sarajevo

b) Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za predstavke i žalbe

3. Prijedlog odluke o formiranju Organizacionog odbora za obilježavanje Dana Općine Stari Grad Sarajevo

4. Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko - pravnih odnosa:

I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

1. Dika Čagalj

II - Prijedlozi odluka:

1. Prijedlog odluke o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta – Enver Halilović

2. Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo za izgradnju stambenog objekta u ulici Kovači broj 61

3. Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, za izgradnju stambenog objekta u ulici Kovači broj 63 III - Ostalo:

1. Senija Hadžibajrić – Dopuna pravosnažnog Rješenja broj:02-49-525/13 od 26.12.2013. godine

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo

6. Prijedlozi akata iz oblasti poslovnih prostora:

a) Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Ćulhan broj 4, suvlasniku Selmi Šakić

b)Prijedlog saglasnosti općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Kovači broj 57. i Kovači broj 59. - Almin Carinik

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini komunalnih taksa

8. Prijedlog zaključka o besplatnim udžbenicima za učenike osnovnih škola

9. Informacija o realizaciji Strategije lokalnog razvoja Općine Stari Grad Sarajevo za 2017. Godinu

10. Informacija o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola na prvom polugodištu u školskoj 2017/1018. Godini

11. Informacija KJKP “GRAS” o minibuskom saobraćaju

12. Informacija o stanju saobraćaja u mirovanju u Općini Stari Grad Sarajevo

13. Informacija o postupku realizacije projekta igralište na lokalitetu “Faletići”

14. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika

Kompletan materijal možete preuzeti ovdje...