Općinsko vijeće Stari Grad traži od Vlade FBiH da izradi elaborat u cilju zaštite gradskog područja Sarajevska čaršija

Image

Općinsko vijeće Stari Grad na danas održanoj 10. sjednici, donijelo je inicijativu da Vlada FBiH, u skladu sa Odlukom o proglašenju Historijskog gradskog područja – Sarajevska čaršija iz 2014. godine, izradi Elaborat o otklanjanju negativnog uticaja izvršenih intervencija u obuhvatu historijskog gradskog područja – Sarajevska čaršija.

Ovaj postupak Vijeća potaknut je čestim inicijativama vijećnika da se pokrenu aktivnosti na uređenju Baščaršije u smislu unificiranja reklama, panoa, tendi, pa i ulične rasvjete. U obrazloženju se navodi da je Baščaršija glavni turistički centar Kantona Sarajevo, te da se radi o zaštićenom lokalitetu sa svim svojim kulturno-historijskim znamenitostima. Međutim, njen izgled se narušava i skrnavi, a kako općinska inspekcija nema mehanizme kojima bi to spriječila, potrebno se obratiti višim, konkretno, federalnom nivou vlasti. S obzirom da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika još 2014. godine donijela odluku kojom je Baščaršiju proglasila zaštićenim područjem, istom odlukom je naloženo Vladi FBiH da izradi elaborat kojim će je u tom smislu zaštiti. Ni nakon tri godine elaborat nije izrađen, te je Općinsko vijeće Stari Grad danas zauzelo jasan stav da se uputi inicijativa Vladi FBiH.

 

Od ostalih tačaka koje su bile na dnevnom redu današnje sjednice najviše se raspravljalo o  Prijedlogu odluke o izmjenama pravilnika o stipendiranju nadarenih učenika i studenata.

Suštinska promjena je da će se od sada stipendirati i studenti postdiplomskog studija. Od ukupnog iznosa namijenjenog za stipendiranje, ubuduće će se 50% izdvajati za redovno školovanje nadarenih studenata dodiplomskog studija na visokoškolskim ustanovama, 20% za redovno školovanje nadarenih studenata postiplomskog studija i 30% za nadarene učenike srednjih škola. Diskusija se vodila oko mogućnosti klasifikacije fakulteta, odnosno deficitarnih zanimanja, podjele između privatnih i javnih fakulteta, potom i prirodnih, društvenih, tehničkih itd. Najavljeno je da će se o ovim pitanjima raspravljati i na narednim sjednicama, te da će biti inicirane nove izmjene pravilnika o stipendiranju.

 

Najviše vremena na današnjoj sjednici prošlo je u iznošenju vijećničkih pitanja i inicijativa, od kojih su neke odmah i usvojene, te je odlučeno da budu proslijeđene na dalju realizaciju. Usvojena je inicijativa da se zatraži od Skupštine Kantona Sarajevo, da zbog čestih redukcija i visokih računa koje dobijaju korisnici, a za šta je glavni razlog zrak u cijevima, penzionerima plati račun za vodu za jedan mjesec. U tom smislu zatraženo je i da se koriguje cijena kubika i tarifa za vodu prilikom obračuna jer je evidentno da građani plaćaju previsoke račune. Govoreći o problemima zbog redukcije vode, odlučeno je i da se uputi urgencija prema KJKP“Vodovod i kanalizacija“ da se što prije riješi problem vodosnabdijevanja OŠ“Hamdija Kreševljaković“ gdje imaju problem i sa redukcijama i sa lošim snabdijevanjem općenito. Općinsko vijeće je usvojilo i inicijativu o ponovnom osnivanju srednje policijske škole u Sarajevu.