Općina Stari Grad podržava izgradnju žičare, problem su regulacioni planovi

Image

Općina Stari Grad podržava projekat “Revitalizacije Trebevićke žičare”, a općinske službe nadležne za rješavanje ove problematike ulažu maksimalne napore da osiguraju potrebnu dokumentaciju. Iako se u javnosti stiče dojam da realizacija ovog projekta zavisi od urbanističke saglasnosti koju treba izdati nadležna služba Općine Stari Grad, u stvarnosti to nije tako i ova služba je zapravo uradila sve da pokaže opredijeljenost Općine za realizaciju navedenog projekta.

Podsjećamo, Služba za urbanizam Općine Stari Grad izdala je urbanističku saglasnost za ovaj projekat još 2014. godine, produžila je 2015. godine, pa izdala novu 2016. godine. Projekat u tom periodu nije realizovan iz razloga koji su poznati javnosti, a nemaju nikakve veze sa Općinom Stari Grad.

Kada je ponovo aktuelizirana priča o trebevićkoj žičari, mi smo uložili maksimalne napore da podržimo taj projekat jer shvatamo koliki je njegov značaj za ovaj grad. Naše službe su održale brojne sastanke sa predstavnicima Gradske uprave i drugih uključenih u ovaj projekat kako bi se našlo najbolje rješenje. Namjeravali smo izdati novu urbanističku dozvolu prema novom projektu, ali tada se u ovu priču uključio Zavod za planiranje Kantona Sarajevo“, kaže načelnik Ibrahim Hadžibajrić.

Krajem prošle godine u Gradskoj upravi je održan sastanak kojem su prisustvovali i predstavnici Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, kao i Ministarstva prostornog uređenja Kantona, koji su kazali da nisu upoznati sa Idejnim projektom izgradnje žičare, niti sa uslovima izdate urbanističke saglasnosti, a smatraju da bi trebali biti upoznati. Nakon toga, općinska Služba za urbanizam, prema Zakonu o prostornom uređenju, tražila je stručno mišljenje Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

U njihovom mišljenju koje su uputili u decembru prošle godine konstatovali su da je uvidom u postojeću provedbeno-plansku dokumentaciju uviđeno da je osovina trase na polaznoj stanici, gdje bi se trebala graditi polazna stanica, pomjerena za osam do deset metara što za sobom povlači i promjenu lokacije stubova duž trase.

 „Zavod nam je uputio mišljenje u kojem navode da je potrebno izmijeniti četiri regulaciona plana kako bi se stvorio planski osnov za realizaciju projekta revitalizacije trebevićke žičare, odnosno da bismo mogli izdati urbanističku saglasnost. Dakle, mi ne možemo postupiti suprotno njihovom mišljenju i izdati urbanističku saglasnost, a potom i građevinsku, dok se ne izmjene regulacioni planovi, pa makar bilo u pitanju i samo osam ili deset metara odstupanja,“ pojašnjava Hadžibajrić. Napominje da su tokom svih konsultacije predstavnici općinske službe imali stav da nije neophodna izmjena regulacionih planova jer se ovim izmještanjem trase ne ugrožava provedba regulacionih planova, ali ga Zavod nije uvažio.

 

Gradska uprava je na Gradskom vijeću pokrenula proceduru izmjene regulacionih planova “Lijeva obala Miljace-Bistrik”, “Hrid”, “Mahmutovac” i “Jarčedoli”, a po smjernicama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Služba za urbanizam Općine Stari Grad će postupiti u skladu sa mišljenjem Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, odnosno sačekati do okončanje procedure izmjene regulacionih planova prije izdavanja urbanističke saglasnosti.