Sportska sala s pratećim sadržajima u OŠ”Mula Mustafa Bašeskija”

Image

OŠ“Mula Mustafa Bašeskija“ nalazi se u ulici Logavina. Postojeći objekat sportske sale škole je u vrlo lošem stanju, bez sadržaja koji odgovaraju novim zahtjevima škole.
Projekat izgradnje nove sale nastao je s ciljem zadovoljavanja potreba učenika, omladinskih sportskih klubova i lokalnog stanovništva za većim i kvalitetnijim prostorom u kom bi se razvijao sportski duh i fizičko zdravlje korisnika. Novoprojektovani objekat sale sa pratećim prostorijama će se nalaziti na mjestu postojeće sale i zauzimaće dio površine sadašnjeg školskog dvorišta.

Projekat predviđa gradnju prizemnog objekta sa vanjskim gabaritima sale 30,56 x 17,31m i pratećih prostorija 8,52x17,22/16.36m. U sastavu objekta bit će fiskulturna sala kao zaseban objekat i pomoćne prostorije kao što su svlačionice, kupatila, ostave za rekvizite i prostorija za profesora fizičkog vaspitanja u posebnom dijelu objekta.

Novoprojektovani objekat predviđa veću korisnu površinu nego što sada nudi sala, a samim tim predviđene su veće i atraktivnije površine za osvjetljenje prostora koje je zamišljeno preko svjetlosnih kupola koje se mogu otvarati po potrebi i preko prozora na armirano-betonskom zidu. Nastojalo se što većim brojem otvora postići adekvatno osvjetljenje unutar sale, što ne bi trebalo mnogo da utiče na energetsku efikasnost objekta.

U sali je kao završna obrada poda predviđen „sportski pod“ koji zadovoljava svjetske standardne

savremenih sportskih podloga. Fasada objekta prati potrebe korisnika, a opet, omogućava i bolje uklapanje u okruženje radi lokalnog stanovništva. Do ulice Toromanova predviđena je završna obrada fasade fibercementnim pločama u teksturi drveta, a zid do školskog dvorišta se ne obrađuje već prilagođava namjeni slobodnog penjanja.
Ravni krov pratećih prostorija je predviđen da se ozeleni te će time objekti, ali i dvorište, dobiti malo prirodnog okruženja što dosad nije bio slučaj. Ideja o ozelenjavanju rezultat je činjenice da veći dio škole, dio gdje su učionice, ima pogled na dvorište ali i ovaj objekat.

Školsko dvorište
Trenutni prostor dvorišta je veoma neatraktivan i ovim projektom se to nastojalo poboljšati. Iako su proširenjem objekta dimenzije dvorišta smanjene, određenim intervencijama dvorištu će se dati na značaju i atraktivnosti.
Postojeće stepenište unutar dvorišta će se izmjestiti što bliže kotlovnici i starom dijelu škole i time stvoriti dodatni korisni prostor. Planirane su površine za basket, sjedenje, slobodno penjanje i ostale aktivnosti. Završna obrada partera će pratiti funkciju dvorišta čime će samo po sebi biti zanimljivo korisnicima prostora.
Ugovor o izvođenju radova na izgradnji sportske sale sa pratećim objektima i uređenju školskog dvorišta u OŠ”Mula Mustafa Bašeskija” potpisali su 13.juna, 2016. godine načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i direktor firme “Džena” d.o.o. Gradačac, Nedžad Topčagić. Vrijednost investicije je cca 711.000 KM, a rok za završetak radova 90 dana.