Poništenje i objava novog Javnog konkursa

Image

 Općina Stari Grad Sarajevo, putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i stambene poslove poništava Javni konkurs za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi izgradnje stambeno - poslovnih objekata na lokalitetu Streljačka, koji je objavljen 13. maja, 2015. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz” i web stranici Općine Stari Grad Sarajevo.
Uporedo, objavljuje i novi Javni konkurs za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, lokalitet Streljačka, putem javnog nadmetanja – licitacija u svrhu izgradnje stambeno - poslovnih objekata.
Novi Javni konkurs će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i na web stranici Općine Stari Grad Sarajevo.
Kompletan novi Javni konkurs možete pogledati ovdje...