Održana 13. sjednica Općinskog vijeća

Image

Održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, na kojoj je usvojen prijedlog Budžeta Općine Stari Grad za 2010. godinu u iznosu od 17.056.000,00 KM.
Prvobitno utvrđeni ukupni prihod u prijedlogu Budžeta Općine Stari Grad iznosio je 16.958.000,00 KM, koji je uvećan za 98.000,00 KM amandmanom načelnika Hadžibajrića. To su sredstva koja se uglavnom odnose na sitne projekte, koja će biti obezbjeđena za njihovu realizaciju u 2010. godini. Ukupni prihodi u 2010. godini iznosit će 17.056.000,00 KM.
“Budžet je dosta realan, s obzirom na tešku finansijsku situaciju, ne samo u Općini, nego i šire. Ovo su sopstvena sredstva koja Općina planira prikupiti u toku naredne godine, kao što su redovni porezi, građevinska renta i poslovni prostori. Ukoliko od Kantona dobijemo određena sredstva, svakako ćemo praviti rebalans” rekao je načelnik Hadžibajrić.
Jedna od tačaka dnevnog reda bila je “Preporuka o određivanju prostora za mirna okupljanja na području Općine Stari Grad Sarajevo”, a Općinsko vijeće usvojilo je prijedlog da to bude u ulici Avdage Šahinagića, kod starog obdaništa i parkinga.
O svim ostalim tačkama sa ponuđenog dnevnog reda se konstruktivno raspravljalo, gdje su uz određene sugestije pojedine tačke dopunjene, a zatim jednoglasno usvojene.

 Na dnevnom redu nalazile su se slijedeće tačke:

1. Usvajanje zapisnika o radu na 12. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održanoj 2. decembra 2009. godine;
2. Prijedlog Odluke o povečanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za
2009.godinu u iznosu od 29.205,00 KM, na ime namjenski doznačenih sredstava-donacije Grada Burse-Republika Turska;
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji poslovnih prostora zakupcima;
4. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava u iznosu od 1.000.000,00 KM (milion KM) od prodaje poslovnih prostora zakupcima, u svrhu realizacije investicionih projekata Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu;

5. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2009. godinu na razdjelu jedinstvenog organa uprave;
6. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2009. godinu na razdjelu jedinstvenog organa uprave;
7. Prijedlog Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu;
8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu;
9. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija djeci šehida-poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca;

10.Preporuka o određivanju prostora za mirna okupljanja na području Općine Stari Grad Sarajevo;
11.Nacrt Odluke o načinu okončanja nedovršenih postupka na poslovnim prostorima na prostornoj cjelini Baščaršije na kojima su izvršeni radovi rekonstrukcije ili izgradnje do 1990. godine;
12.Prijedlog Programa korištenja javnih površina na području Općine Stari Grad Sarajevo;
13.Izvještaj o provođenju Odluke o načinu ostvarivanja javnog interesa Općine Stari Grad Sarajevo u oblasti sporta;
14.Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta;
15.Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa:
I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

1. Alađuz Asim
2. Alibašić Ilijaz
3. Arbinja Simo
4. Bojadži Abdulah
5. Ćirić Senada

II-Gubitak statusa javnog dobra
1. Šero Zumreta

III- Ponuda za otkup zemljišta
1. Jažić Muhamed
2. Karačić Izet
3. Lonco Nedeljko i Veljko
4. Ljubović Nevzeta
5. Maslo Samir i Armin
6. Sačić Rašida
7. Zaćiragić Enisa i Imamović Almasa
IV – Ostalo
1. Zornić Smail – dopunsko rješenje
16. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.