Najava događaja - 13. sjednica Općinskog vijeća


Predloženi dnevni red:
 

1. Usvajanje zapisnika o radu na 12. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održanoj 2. decembra 2009. godine;
2. Prijedlog Odluke o povečanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za 2009.godinu u iznosu od 29.205,00 KM na ime namjenski doznačenih sredstava-donacije Grada Burse-Republika Turska;
3. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2009. godinu na razdjelu jedinstvenog organa uprave;
4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2009. godinu na razdjelu jedinstvenog organa uprave;
5. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava u iznosu od 1.000.000,00 KM (milion KM) od prodaje poslovnih prostora zakupcima, u svrhu realizacije investicionih projekata Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu;
6. Prijedlog Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu ;
7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2010. godinu;
8. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija djeci šehida-poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca;
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji poslovnih prostora zakupcima;
10. Preporuka o određivanju prostora za mirna okupljanja na području Općine Stari Grad Sarajevo;
11. Nacrt Odluke o načinu okončanja nedovršenih postupka na poslovnim prostorima na prostornoj cjelini Baščaršije na kojima su izvršeni radovi rekonstrukcije ili izgradnje do 1990. godine;
12. Prijedlog Programa korištenja javnih površina na području Općine Stari Grad Sarajevo;
13. Izvještaj o provođenju Odluke o načinu ostvarivanja javnog interesa Općine Stari Grad Sarajevo u oblasti sporta;
14. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta;
15. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;
 

I-Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu :

1. Alađuz Asim
2. Alibašić Ilijaz
3. Arbinja Simo
4. Bojadži Abdulah
5. Ćirić Senada


II-Gubitak statusa javnog dobra

1. Šero Zumreta


III- Ponuda za otkup zemljišta

1. Jažić Muhamed
2. Karačić Izet
3. Lonco Nedeljko i Veljko
4. Ljubović Nevzeta
5. Maslo Samir i Armin
6. Sačić Rašida
7. Zaćiragić Enisa i Imamović Almasa


IV – Ostalo

1. Zornić Smail – dopunsko rješenje


16. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.