Održana 37. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Vijećnici Općinskog vijeća Stari Grad na martovskoj sjednici razmatrat će izmjene i dopune Statuta Općine Stari Grad.
Zaključeno je ovo na 37. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad, održanoj u srijedu (29. februara, 2012. godine). Vijećnici su jednoglasno podržali zaključak o pokretanju postupka za izmjenu Statuta Općine Stari Grad.
Izmjene Statuta inicirali su načelnik Općine i Komisija za propise i Statut Općinskog vijeća. Izmjene koje je inicirao načelnik odnose se na izbor savjeta mjesnih zajednica. Po sadašnjim odredbama mandat savjeta mjesnih zajednica traje dvije godine i ovakvo rješenje u praksi se pokazalo kao nepraktično. Izmijenjeni Statut predviđa da mandat savjeta mjesnih zajednica traje četiri godine. Zbog ove inicijative vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o produženju mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području Općine Stari Grad.
Druge izmjene, koje je inicirala Komisija za propise i Statut, odnosit će se na usklađivanje Statuta sa odredbama Zakona o principima lokalne samouprave FBiH. Jedna od izmjena odnosit će se na usvajanje općinskog budžeta. Po Zakonu predviđeno je da Općinsko vijeće većinom glasova usvaja budžet, dok je Statutom određeno da ovaj dokument za prolaz mora imati dvotrećinsku većinu.

Većinom glasova vijećnici su usvojili i zaključak o izmjenama i dopunama Odluke o načinu raspodjele sredstava namijenjenih za rad političkih stranaka. Izmjene će se odnositi na članove Odluke koji regulišu dodjelu novca samostalnim vijećnicima. Ovakav zaključak usvojen je nakon rasprave o izvještaju o trošenju novca kojeg su podnijeli samostalni vijećnici Općinskog vijeća Stari Grad.
Na 37. sjednici Općinskog vijeća predstavljene su aktivnosti Štaba civilne zaštite Općine Stari Grad od 3. do 16. februara. U sklopu ove informacije usvojen je zaključak da Štab i Služba civilne zaštite sačine novi operativni plan u slučaju prirodne i druge nepogode. Zbog efikasnih odluka i pravovremenog djelovanja predstavnici Štaba civilne zaštite zahvalnice su uručili Ibrahimu Hadžibajriću, općinskom načelniku, Sakibu Avdibegoviću, pomoćniku načelnika za boračko-invalidsku zaštitu i Dževadu Mandžuki, šefu Sektora za tehničke poslove.
Vijećnici su u srijedu jednoglasno su usvojili i Strategiju za mlade Općine Stari Grad 2012.-2017. godina. U Strategiji je obrađeno pet oblasti: obrazovanje, kultura i sport, socijalna zaštita, informisanje i zapošljavanje. Determinirani su problemi mladih Općine Stari Grad u svih pet oblasti, te ponuđene metode njihovog rješavanja.