Održana 29. sjednica OV Stari Grad

Image

 Održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, na čiji je Dnevni red pred sami početak uvrštena još jedna tačka: Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo. Nakon usvajanja Zapisnika o radu sa 28. sjednice Općinskog vijeća, na red je došao Prijedog Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja. S obzirom da je komisija za poslovne prostore razmatrala ovu tačku, donijela je zaključak da podržava Prijedlog Odluke, te je predložila vijeću da pomenuti Prijedlog usvoji, što je i učinjeno.
Na dnevnom redu bila je i tačka Prijedlozi odluka o dodjeli poslovnih prostora i to:
a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Zelenih beretki br.
14/I;
b) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli u zakup poslovnog
prostora u ulici Prote Bakovića br. 8/I;
c) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Prote Bakovića br. 8/I;
Sva tri prijedloga jednoglasno su usvijena od strane Općinskog vijeća Stari Grad.
Vijećnici su najviše diskutovali o Informaciji i aktivnostima u vezi sa utvrđivanjem prijedloga zakona o lokalnoj samoupravi, sa prijedlogom zaključka precizno definisanih nadležnosti. Naime, Vlada Kantona Sarajevo u predhodnom periodu intenzivirala je aktivnosti u vezi sa utvrđivanjem prijedloga Zakona o lokalnoj samoupravi. Zbog toga je 16. marta 2011. godine na inicijativu Premijera KS održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Grada Sarajeva, općina KS, Saveza općina i gradova FBiH i Ministarstva KS. Dogovoreno je da se, u cilju utvrđivanja što kvalitetnijeg Zakona o lokalnoj samoupravi, formira stručni tim. S tim u vezi Načelnik Općine Stari Grad formirao je radnu grupu čiji je osnovni zadatak aktivno učešće u utvrđivanju prijedloga Zakona. Vijećnici su pohvalili rad grupe i usvojili njihova 4 zaključka, koja se odnose na definisanje nadležnosti Općine Stari Grad u samom Zakonu. Predložili su da, usvajanjem Zakona o lokalnoj samoupravi, paralelno bude donesen i Zakon o pripadnosti javnih prihoda, da određeni zakonski i podzakonski akti budu izmijenjeni i dopunjeni u najkraćem roku nakon usvajanja ova dva zakona.
Tokom rasprave vijećnici su predložili još tri zaključka koja su također jednoglasno usvojena. Vijećnici su tražili da bude precizirano vlasništvo na nivou grada i općine, da iz zakona bude izbrisan član koji se odnosi na nadležnosti gradskih općina, te da budu jasno precizirane nadležnosti KS, Gradske uprave, gradskih općina i općina van granica Gradske uprave, a u sastavu KS. Sve ostale tačke sa dnevnog reda su jednoglasno usvojene.