Održana 27. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

U Velikoj sali Općine Stari Grad održana je 27. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad. Nakon usvajanja Zapisnika o radu sa 26. sjednice OV, na red je došao Prijedlog Odluke o prestanku mandata izabranog vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad i Prijedlog Rješenja o verifikaciji mandata vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad. Naime, Uzeir Skaka, vijećnik SDA, samoinicijativno je zatražio od Centralne izborne komisije da ga razriješi mandatske obaveze prije isteka vremena, zbog zdravstvenih razloga, što je i urađeno. Upražnjeni mandat, dodijeljen je Ramizu Holjanu, sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političke stranke SDA. Tom prilikom, verifikovan je mandat vijećnika, nakon čega je položio zakletvu.
Usvojen je i Prijedlog sporazuma o saradnji sa Općinima Konya Seldžuk – Republika Turska i Općinom Karpoš – Republika Makedonija. Potpisnici ovih sporazuma obavezat će se na zajedničku saradnju u razvoju i jačanju lokalnih zajednica i lokalne samouprave, te njihovom međusobnom povezivanju građana i naroda.
Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo zaključak da se Odluka o raspodjeli sredstava za redovnu djelatnost boračkih udruženje za 2011. godinu, koja je bila 9. tačka dnevnog reda, vrati komisiji na ponovno razmatranje, te da zajedno sa boračkom koordinacijom naprave novi prijedlog koji će biti prihvatljiv za sve. Na 27. sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište za 2011. godinu, te Prijedlog odluke o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – rente na području Općine Stari Grad. Komisija za poslovne prostore podržala je Prijedlog odluke o priznavanju uloženih sredstava zakupaca u sanaciji poslovnih prostora Općine Stari Grad, što je na kraju Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo. Usvojen je i Prijedlog odluke o o raspodjeli budžetskih sredstava sportskim klubovima i ostalim neprofitim organizacijama iz tekućih grantova za 2011. godinu. Ovom odlukom vršit će se raspored sredstava utvrđenih budžetom Općine za 2011. godinu, tj. grantovi neprofitnim organizacijama udruženjima građana, kulturno – umjetničkim društvima i sportskim klubovima sa područja Općine Stari Grad.