Vanredna sjednica Općinskog vijeća

Image

Dnevni red je sadržavao tri tačke:
1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na zaduženje Općine Stari Grad Sarajevo i zaključenje Ugovora o kreditu sa Razvojnom bankom Federaciji Bosne i Hercegovine.
• Mustafa Lačević, zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća je prisutnim iznio nastale okolnosti oko realizacije kredita. Naime, Razvojna banka Federacije BiH traži kvalitetniji koleteral (garanciju korisnika kredita za povrat kredita). Općina Stari Grad je nudila tri modaliteta koleterala; vlastiti priliv Općine po osnovu zakupnine, društveni dom «Vratnik» i društveni dom «Medrese» (nekretnina je uslov u omjeru 1: 1,5) uz kamatu 4%. Iza toga Razvojna banka Federacije BiH traži od Općine Stari Grad Sarajevo da pruži garanciju sa «Kvalitetnim koleteralom, u smislu Uredbe, smatraju se mjenice i bezuslovne garancije izdate od nadležnih organa Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i općine pod uslovom da su obaveze po izdatoj garanciji i mjenici planirane kao budžetski izdatak u periodu trajanja kreditne obaveze, u skladu sa Zakonom o budžetu u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. Novine FbiH broj 19/06) i Zakonom o dugu, zaduživanjima i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. Novine FBiH broj 86/07)». Ovaj zahtjev dovodi kredit u okvir:

  • Maksimalni iznos kredita 1.000.000,00KM
  • Grejs (grace) period do 6 mjeseci
  • Kamatna stopa 5%
  • Rok otplate 7 godina
  • Jednokratna naknada za upravljanje 1%
  • Učešće vlastitih sredstava 10%

Instrumenti osiguranja plaćanja odnosno kolateral bjanko-mjenice Općine Stari Grad Sarajevo i isti broj platnih naloga sa ovlaštenjem za popunu.
Ovaj kredit od 1.000.000,00 KM plus vlastita sredstva 100.000,00KM realizuju dva projekta:

  • Rekonstrukcija saobraćajnice Iza Gaja – Pogledine – Dolovi, odnosno projekat saobraćajnice i kanalizacije sa 955.000,00KM
  • Sanacija proloma tla na lokalitetu Vratnik sa 145.000,00KM

Prijedlog Odluke je usvojen sa 25 glasova za i 1 protiv.
Ova dva projekta su karaktera lokalnog razvoja i brige i zaštite stanovništva sa projektima se i pored recesije angažuje domaća građevinska operativa.


2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za korištenje sredstava tekuće rezerve Bužeta za prijevremenu otplatu kreditnih zaduženja umrlog uposlenika Durak Sakiba.
Sindikalna organizacija Općine «STARI GRAD» - Sarajevo svojim aktom, načelnik Ibrahim Hadžibajrić svojim Obrazloženjem i predsjedavajući Općinskog vijeća prof. dr. Rizah Avdić svojim prijedlogom Zaključka obratili se vjećnicima Općinskog vijeća za davanje saglasnosti za korištenje sredstava tekuće rezerve Budžeta za prijevremenu otplatu kreditnih zaduženja umrlog uposlenka Durak Sakiba.
Pisani materijal i mogućnost na klubovima vjećnika da se upozna sa detaljima ove tačke te usmeno obrazloženje šefice Kabineta načelnika Aide Bajramović bilo je dovoljno da bez rasprave Općinsko vijeće jednoglasno podrži prijedlog Zaključka.
3. Razno:
• Načelnik Ibrahim Hadžibajrić je upoznao Općinsko vijeće o pripremnim radnjama za realizaciju koncerta Harija Mata Harija Varešanovića kojem je Općina Stari Grad pokrovitelj. Organizacija koncerta iznosi 69.800,00KM gdje su do sada prikupljena donatorska sredstva koja premašuju potrebni gornji iznos i da će imena 12 donatora – privrednika čija će imena pravovremeno obznaniti.
• Potom se Načelnik osvrnuo na prošlu 9. Sjednicu Općinskog vijeća, na dvije tačke koje nisu dobile dvotrećinsku većinu (već objavljene na web stranici). Naime, Prijedlog Zaključka o umanjenju naknada za privremeno korištenje javnih površina i saglasnost Općinskog vijeća na sporazum o saradnji na proglašenju ulice Ferhadija i dijela ulice Maršala Tita od posebnog interesa za Grad Sarajevo gradonačelnika Alije Behmena i načelnika Općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića. Načelnik je konstatovao da je Sporazum kasno dobio i da je se distiburirao vjećnicima u toku sjednice i da se nisu pravovremeno informisali i time propustili davanje saglasnosti na gornji Sporazum koji je potpuno u interesu Općini Stari Grad. Kada je riječ o umanjenju naknada za privremeno korištenje javnih površina Načelnik je izrazio žaljenje što vijećnici nisu bili dovoljno upoznati sa značajem ovog prijedloga Zaključka i i njegovim ukupnim finansijskim efektima koji bi se odrazili na Budžet Općine Stari Grad.
• Ibrahim Hadžibajrić je predložio  za narednu godinu kolektivno korištenje godišnjeg odmora zbog prirode poslova u Općini Stari Grad Sarajevo, korištenja godišnjih odmora u sukcesiji od strane uposlenika i drugih okolnosti koje dovode ažurnost u pitanje .