Nadležni upravitelj pristupio sanaciji fasade u ulici Ferhadija

Nakon što je prije nekoliko dana došlo do obrušavanja većeg dijela fasade sa zgrade koja se nalazi na uglu Trga Fra Grge Martića i ulice Ferhadija, Općina Stari Grad Sarajevo uputila je javni poziv ovlaštenom upravitelju, firmi Sarajevostan d.o.o. da što prije pristupi izvođenju radova sanacije, posebno imajući u vidu da se radi o zgradi na veoma frekventnoj lokaciji, te da svako dalje obrušavanje može imati mnogo veće posljedice po živote ljudi i njihovu imovinu.

Prema informacijama sa terena, Sarajevostan d.o.o. postavio je građevisnku skelu na objekat i počeli su radovi sanacije.

Ističemo da je problem oštećene fasade i obrušavanja sa ove zgrade Služba za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad evidentirala još u decembru prošle godine, te je urbanističko-građevinski inspektor donio rješenje br. UP-I-09-19-168621-EŠ kojim je naložio upravitelju SARAJEVOSTAN d.o.o. da u roku od sedam dana otkloni opasnost. Nakon toga, Sarajevostanu d.o.o. odobreno je korištenje javne površine u svrhu postavljanja građevinske fasadne skele za izvođenje radova na sanaciji fasade. Iako je skela bila postavljena 30 dana, Sarajevostan za to vrijeme nije izveo nikakve radove.

Sarajevostan d.o.o. prošlog mjeseca se ponovo obratio Općini Stari Grad Sarajevo zahtjevom za zauzimanje javne površine kako bi postavili građevinsku skelu za otklanjanje nedostataka na fasadi, navodeći da su u prethodnom periodu uradili predmjer i predračun radova. Od Općine Stari Grad Sarajevo nisu tražena nikakva sredstva za ove radove, već su naveli da raspolažu potrebnim sredstvima na računu. Putem nadležne Službe za investicije i komunalne poslove izdato je rješenje kojim se Sarajevostanu d.o.o. ponovo odobrava korištenje javne površine za postavljanje skele, počevši od danas, 30.05.2022. godine, pa narednih 15 dana.

Održavanje fasada na objektima kolektivnog stanovanja, u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 19/2017 i 17/2018 - ispr.), isključiva je nadležnost etažnih vlasnika koji su dužni zaključiti ugovor o upravljanju i korištenju tih dijelova, sa upravnikom kojeg izaberu.