Stari Grad: U toku predaja zahtjeva za dodatak za porodice s troje i više djece koje do sada nisu imale to pravo

Sve porodice sa prebivalištem na području općine Stari Grad, koje imaju troje i više djece, a koje do sada nisu ostvarivali pravo na dječiji dodatak pozivaju se da predaju zahtjev Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, bez obzira na njihov ekonomski i socijalni status.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo donijelo je odluku da će sve porodice koje imaju troje i više djece, bez obzira na njihov imovinski cenzus, imati pravo na dječiji doplatak, i to uvećan za 10 %.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo je na osnovu novih izmjena Zakona donijelo Instrukciju o iznosima novčanih davanja u kojima je za porodice s troje i više djece, bez cenzusa, utvrđen iznos od 57,70 KM za svako dijete.

Kako pojašnjavaju iz nadležne općinske Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Stari Grad Sarajevo korisnici koji su već ostvarili prava prije stupanja na snagu izmjena Zakona, nisu u obavezi podnostiti nove zahtjeve. “Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Stari Grad Sarajevo će po službenoj dužnosti uskladiti rješenja za korisnike kojima je po izmjenama Zakona, propisano povoljnije pravo kao što su porodice s troje i više djece koje su ostvarili pravo na redovan dodatak na djecu”, ističu iz Službe.

Porodice koje imaju troje i više djece, a do sada nisu imali pravo na dječiji dodatak zahtjev sa potrebnom dokumentacijom mogu preuzeti u Šalter sali Općine Stari Grad Sarajevo.

Za dodatna pitanja možete kontaktirati Službu za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Stari Grad Sarajevo, kontakt osoba: Dalila Mahmuljin, stručni savjetnik za socijalnu i zdravstvenu zaštitu i raseljena lica, broj telefona: 033 282 341.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodatak na djecu za porodice koje imaju troje i više djece preuzmite ovdje