Po nalogu Općine: Zatrpana građevinska jama na mjestu Feroelektra i otklonjena opasnost po građane i saobraćaj

Građevinska jama na mjestu bivšeg Feroelektra, dubine dva metra, koja je predstavljala opasnost za građane i njihovu imovinu, kao i za odvijanje saobraćaja na obližnoj saobraćajnici, zatrpana je čime je otklonjena opasnost i eventualne posljedice.

Služba za opću upravu i inspekcijske poslove Općine Stari Grad naložila je 02.septembra ove godine kompaniji Kol d.o.o. - inače investitoru radova u ulici Mula Mustafe Bašeskije 16 na mjestu bivšeg Feroelektra, da u roku od 10 dana izvrši zatrpavanje građevinske jame na ovoj lokaciji. Radovi na ovom gradilištu obustavljeni su još od prošle godine, a građevinska jama se usljed većih padavina punila vodom, te je dolazilo do plavljenja podrumskih prostorija okolnih zgrada. Općinski inspektori kontinuirano su nadgledali ovo gradilište, te su donijeli rješenje o otklanjanju opasnosti, a kad je investitor propustio da postupi po rješenju i nastavi radove protiv njega je donesen je i prekršajni nalog u iznosu od 10.000 KM.

Kao krajnja mjera investitoru je upućena obavijest da u roku od 10 dana izvrši zatrpavanje jame, a ukoliko to ne učini, radove će izvesti Općina Stari Grad, a na teret investitora. Suočen s mogućnošću plaćanja troškova u iznosu od 100.000 KM, koliko je procijenjeno zatrpavanje jame, investitor je sam pristupio ovim radovima. Investitoru je također naloženo da ukloni građevinsku ogradu, očisti teren i javnu površinu vrati u ispravno stanje, za neometano kretanje pješaka.

Podsjećamo, Općina Stari Grad je 2016. godine prodala firmi Kol d.o.o. vlasništvo nad 65% objekta bivšeg Feroelektra za 3.006.311 KM, a prethodno je investitor otkupio vlasništvo nad 35% dijela objekta od drugog vlasnika, te izmirio obaveze prema svim nosiocima stanarskih prava u objektu. Investitor je tada najavio izgradnju hotela Hilton na ovoj lokaciji u roku od 18 mjeseci.  Tek nakon četiri godine, Investitor "KOL" d.o.o. je Službi za opću upravu i inspekcijske poslove dana 16.04.2020.godine prijavio početak građenja poslovnog objekta u ulici Mula Mustafe Bašeskije 16. Prethodno je Općina Stari Grad Sarajevo ovom investitoru izdala odobrenje za građenje za radove izgradnje poslovnog objekta – hotela na mjestu srušenog stambeno-poslovnog objekta u ulici Mula Mustafe Bašeskije 16. Od tog dana Služba za opću upravu i inspekcijske poslove vršila je redovne kontrole gradilišta i kontinuiran nadzor kako bi se spriječila eventualna nedozvoljena gradnja ili opasnost po građane i imovinu.