U toku deratizacija i deviperacija površina u Starom Gradu

Zbog velikog broja zahtjeva građana koji su prijavili pojavu glodara na brojnim lokacijama, te činjenice da se deratizacija nadležnog Ministarstva zdravstva KS u maju ove godine pokazala nedovoljnom i nije rađena u koordinaciji sa Općinom Stari Grad, odlukom općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića, jutros je počela akcija deratizacije i deviperacije površina u Starom Gradu. Deviperacija se radi zbog pojave zmija na određenim lokacijama, te će se na ovaj način izvršiti njihovo izmiještanje.

Aktivnosti se realizuju putem Službe civilne zaštite, a jutros su ovi radovi izvedeni u mjesnim zajednicama Mošćanica i Medrese, te na jednom dijelu Darive.

Kako je potvrdila Lejla Dizdarević, po ovlaštenju pomoćnica načelnika za civilnu zaštitu, deviperacija se vrši postavljanjem Retill stop granula na svim mjestima gdje je zabilježeno prisustvo gmizavaca. “Stavlja se 50 do 60 grama na svakih četiri do pet kvadratnih metara. Sredstvo uspješno odstranjuje sve vrste reptila sa tretiranog područja, zahvaljujući neugodnom mirisu koji granule postepeno ispuštaju. Napravljene su od kamfornog ulja koje se koristi u kozmetici,” izjavila je Dizdarević. Deratizacija se vrši parafinskim kockama.

Za izvođenje ovih radova angažovana je firma Dezitox sanitarci d.o.o, uz monitoring Službe civilne zaštite Općine Stari Grad.

Po završetku svih radova ova firma će redovno obilaziti tretirana područja dok traje sezona gmizavaca.

Jutros su u mjesnoj zajednici Medrese tretirane sljedeće površine: raskrsnica Safvet-bega Bašagića - Alije Nametka, Safvet-bega Bašagića broj 107 (ruševni objekat), Safvet-bega Bašagića broj 132 (oko zgrade), kompleks Ramića potoka, Grličića brdo broj 31 (ruševni objekat), Fojnička broj 27 (ruševni objekat) i igralište Bijela bašča.

U mjesnoj zajednici Mošćanica deratizacija i deviperacija vršena je u naselju Roma, ulica Mošćanica broj 24, pojas vodotoka rijeke Mošćanice od izvora do ušća u rijeku Miljacku, Faletići potok, kompleks bivše kasarne u Faletićima, Ablagijin sokak do broja 2 (plato iza objekta kolektivnog stanovanja), kompleks bivše kasarne „Mustafa Hajrulahović Talijan“ i plato Borija.

Spisak lokacija je sačinjen na osnovu zahtjeva građana dostavljenih mjesnim zajednicama i Operativnom centru, a u narednim danima deratizacija i deviperacija vršit će se po sljedećem programu:

MZ Sedrenik: Ramića banja – potok, Kriva broj 7 (napušteni objekat), Prvi bataljon preko puta broja 116
 

MZ Toka Džeka: Džeka broj 14 (ruševni objekat), Berkuša mala iza broja 5 (javna česma),Boguševac kod igrališta i dio Bistričkog potoka koji prolazi ulicom Boguševac

MZ Logavina: Braće Eskenazi kod stepenica za ulicu Sunulah efendije, Čadordžina broj 41 (kolektivni smještaj)

MZ Bistrik: Bistrik gornja čikma (deponija), Bakarevića broj 17 (javna površina), Bistrik basamaci broj 2 (ruševni objekat), Bistrik basamaci broj 17 (ruševni objekat), Budžak broj 3 (napušten objekat) i Garaplina iza broja 3 (javna površina)

MZ Sumbuluša: Mezaristan 'Hendek' uz ulicu Bakije sokak, Saburina broj 25 (urušena kuća), Rogina broj 26 (napuštena kuća), Rogina broj 52 (napuštena kuća), Sumbul česma broj 59 (napuštena kuća), Sumbul česma broj 47 (ruševna kuća), Bakije sokak broj 47 (napuštena kuća), Bakije sokak broj 69 (napuštena kuća), Bakije sokak broj 30 (napuštena kuća), Bakije Sokak broj 32 (napuštena kuća), Bakije sokak broj 34 (ruševna kuća), Bakije sokak broj 64 (napuštena kuća), Bakije sokak broj 62 (napuštena kuća), Bakije sokak broj 58 (ruševna kuća) i Bakije sokak broj 2.

MZ Babića bašča: dječije igralište Babića bašča i Dječije igralište Park mira.

MZ Mjedenica: Hamdije Kreševljakovića broj 61 (oko zgrade 'Papagajka'), park At mejdan i dio oko Bakr-babine džamije

MZ Širokača: Hambina carina (napušteni objekat blizu rezervoara), Nadlipe čikma (javna površina), Komatin (rezervoar i oko igrališta)

MZ Hrid Jarčedoli: Iza Hrida broj 56 (napušten objekat), Pod Hridom broj 14 (napušten objekat), Timurhanova broj 12 (ruševan napušten objekat), Trčivode broj 5 (napušten objekat), Iza gaja čikma broj 10 (napušten objekat), Jarčedoli broj 75 (urušen objekat), Trčivode gornje broj 2 (napušten objekat), Trčivode broj 16 (urušen objekat), Trčivode gornje do broj 36 (napušten objekat), Iza gaja čikma broj 2 (napušten objekat), Nalina broj 14 (stare barake) Trčivode gornje kod broja 48 (pojas nove saobraćajnice)

MZ Baščaršija: Korito rijeke Miljacke, područje Aleje ambasadora do Darive

MZ Mahmutovac: Paje sokak broj 42, Mahmutovac broj 138, Kamenica (mezarje), Mahmutovac broj 25, 86 i do broja 54, Paje sokak broj 28, Paje broj 30a (mezarje uz džamiju) Paje od broja 70 do broja 74 (prilazni put), Bistrik brijeg od broja 17 do broja 20, Sulejmana Zolja broj 2 i broj 62, Paje malta broj 4 (napuštena kuća), Paje čikma broj 6 (napuštena kuća)

MZ Vratnik: plato oko Bijele tabije, Pod bedemom oko kontejnera, kompleks Jajce kasarne, Višegradska kapija na padini prema Darivi, Mačkareva prema restoranu Vidikovac i Čebedžije prema Zmajevcu.