Demantij na saopćenje za javnost građana iz ulice Maguda br 3

Image

Povodom saopćenja za javnost koje su uputili građani koji žive u ulici Maguda br.3 (Alifakovac) tvrdeći da će planirana izgradnja novog objekta na ovoj lokaciji ugroziti ne samo ambijentalnu cjelinu, nego i njihove domove, Općina Stari Grad upućuje demantij na izneseno i obavještava javnost o sljedećem:

Općinski načelnik je, uz saglasnost Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, 14. juna 2021. godine raspisao Javni konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta, u vlasništvu općine, za izgradnju stambenog/stambeno-poslovnog objekta u ulici Maguda u Sarajevu. Predmetna parcela je vlasništvo Općine Stari Grad i nije dvorište zgrade, kako se navodi u saopćenju građana, a što potvrđuje i važeći Regulacioni plan "Alifakovac-Babića Bašča" (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.11/18).

Regulacioni plan “Alifakovac-Babića Bašča” na osnovu kojeg je dozvoljena gradnja na predmetnoj lokaciji usvojen je u skladu sa važećim zakonskim rješenjima 2018. godine, a procedura izrade istog započeta je 2016. godine. Naime, prilikom usvajanja istog, subjekat pripreme plana je bila Gradska uprava, a nosilac izrade Zavod za planiranje i razvoj Kantona Sarajevo. Napominjemo da je izmjena i dopuna Regulacionog plana "Alifakovac-Babića bašča" provedena u toku 2020. godine i ista se odnosila na katastarske čestice označene kao 469 i 470, K.O. Sarajevo IX, a koje nisu u obuhvatu ulice Maguda.

Vezano za navode kojima se dovodi u sumnju zakonitost formiranja parcela, ističemo da su isti netačni i paušalni, te da su parcele formirane u skladu sa važećom provedbeno-planskom dokumentacijom i Projektnim zadatkom Federalne geodetske uprave o usklađivanju podataka katastra i zemljišne knjige.

Činjenica da je objekat u zaštitnom pojasu nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine "Historijski urbani krajolik Sarajeva" ("Službeni glasnik B i H" br. 1/21), ne sprečava gradnju, ali u skladu sa svim propisanim uslovima.

Insinuacije u saopćenju da će Općina Stari Grad svojim postupcima ugroziti živote i imovinu stanara na način da bi gradnja mogla pokrenuti klizište ili dovesti do oštećenja stanova, su apsolutno neutemeljene.

Lokalna samouprava ima obavezu da štiti i pomaže građane i osigurava im kvalitetne uslove za život, a ne da djeluje suprotno potrebama građana. Istovremeno, općina ima obavezu i da štiti i brine se o vlastitoj imovini, kao i da istom raspolaže u skladu sa važećim zakonima, a što je prodajom predmetnog zemljišta i učinjeno.

Građani ne bi trebali imati nepovjerenja prema svojoj lokalnoj zajednici, niti sumnjati u riječ struke jer će svaka eventualna gradnja na ovom lokalitetu biti izvršena na način da se jasno propišu uslovi za stabilizaciju terena utvrđeni obaveznim inžinjersko-geološkim izvještajem. Bitno je napomenuti da se profesionalnom i kontrolisanom gradnjom dovodi do stabilizacije terena, te da će sva potrebna odobrenja sadržavati jasno definisane uvjete koje je investitor obavezan ispuniti prilikom gradnje. Nadležna općinska služba će provoditi kontinuirani nadzor nad eventualnom budućom gradnjom.

Obavještavamo građane da je Javni konkurs za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u ulici Maguda u Sarajevu objavljen u potpunosti u skladu sa važećim zakonskim rješenjima, stoga nema osnova za poništenje istog.