Konkurs za prodaju građevinskog zemljišta na Gazijinom hanu

Image

Općina Stari Grad Sarajevo ponovo objavljuje Javni konkurs za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad za izgradnju dva niza objekata kolektivnog stanovanja u obuhvatu regulacionog plana “Gazijin han”.

Predmet javnog konkursa je neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište radi izgradnje dva niza objekata kolektivnog stanovanja, a prema regulacionom planu “Gazijin han”.

Na lokaciji je planirana gradnja deset stambenih objekata kolektivnog tipa stanovanja, izgradnja prilaznog puta za kolski i pješački pristup, izgradnja parking prostora i uređenje slobodnog prostora.

Početna tržišna prodajna cijena zemljišta označenog kao k.č. 1269/1, k.o. Koševo (stari premjer), što po novom premjeru odgovara k.č. broj 547/2 k.o. Vasin Han, u površini od 7500 m2, za V stambenu zonu iznosi 225.000,00 KM.

Javni konkurs je otvoren 21 dan od dana objavljivanja, zaključno sa 21-im danom.

Kompletan tekst Javnog konkursa sa urbanističko-tehničkim uslovima, obavezama investitora, dokumentacijom potrebnom za prijavu može se pročitati na web stranici Općine Stari Grad Sarajevo i Oglasnoj tabli Općine.

Kompletan tekst Javnog konkursa pročitajte ovdje.

Objavu Javnog konkursa u dnevnim novinama pogledajte ovdje.