U Općini Stari Grad održana pokazna vježba evakuacije i spašavanja

Služba za civilnu zaštitu Općine Stari Grad je, u saradnji sa Agencijom za zaštitu ljudi i imovine ‘DSC - Sarajevo’, održala demonstraciju evakuacije i spašavanja u A-objektu općinske zgrade.

Pokazna vježba spašavanja je nastavak kontinuiranog ulaganja u unapređivanje sigurnosti uposlenika, ali i svih naših građana, kazala je po ovlaštenju pomoćnica načelnika za civilnu zaštitu Lejla Dizdarević

"Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH svaki poslodavac dužan je periodično provoditi praktične vježbe evakuacije i spašavanja, dok istovremeno postupamo i u skladu s međunarodnim standardima i Planom evakuacije uposlenika i materijalnih dobara, a sve s ciljem da se izbjegne ili umanji masovno stradanje uposlenika i uništenja materijalnih dobara organa uprave”, kazala je Dizdarević.

Imajući u vidu epidemiološke mjere koje nalažu ograničenje većih okupljanja, u pokaznoj vježbi su učestvovali samo uposlenici Službe za obrazovanje, kulturu i sport, Službe civilne zaštite i dio Sektora za tehničke poslove i obezbjeđenje.

Nakon emitovanja alarmne sirene sa krova zgrade i evakuacije učesnika pristupilo se vježbi rukovanja aparatom za gašenje požara, te inicijalnom gašenju, čime su pokazane vještine savladavanja postavljenih izazova.

Vježbu je vodila ekipa Agencije 'DSC – Sarajevo' predvođena koordinatorom Avdom Konakovićem koji je pratio reakcije učesnika.

„Ovom vježbom željeli smo obučiti uposlenike za pravilno kretanje i izvođenje postupka kod provođenja evakuacije iz ugroženih objekata. Najvažnije je razbijanje straha od opasnosti koje mogu nastupiti kod kretanja u zadimljenim i slabo vidljivim prostorijama“, istakao Konaković.

Čestitao je učesnicima na brzom i profesionalnom pristupu, te demonstraciji mirnoće i snalažljivosti u kriznim situacijama.