Saopćenje za javnost: ViK mora prestati sa prokopima novoasfaltiranih ulica

Povodom sve češćih prokopa na saniranim saobraćajnicama u općini Stari Grad Sarajevo, pozivamo Kantonalno javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” da pravovremeno saniraju svoje instalacije i prestanu praviti štete na novoasfaltiranim saobraćajnicama.

Naša lokalna zajednica ulaže ogromne napore, ali i finansijska sredstva u sanaciju putne infrastrukture u Starom Gradu i nedopustivo je da je gotovo svaka saobraćajnica prokopana i to po nekoliko puta zbog kvarova na podzemnim instalacijama za koje ste nadležni. Samo u prošloj godini sanirali smo skoro 50 saobraćajnica, ili dijelova saobraćajnica i za te svrhe smo izdvojili više od dva miliona konvertibilnih maraka.

Općina Stari Grad blagovremeno najavi svaki projekat KJKP”Vodovod i kanalizacija” i uputi poziv za uključenje ovog preduzeća na način da izvrše zamjenu svojih instalacija. U interesu je građana, kao vaših krajnjih korisnika, da zamijenite višegodišnje instalacije i pružite im adekvatnu uslugu. Posebno, jer vam pružamo priliku za to svaki put kada najavimo asfaltiranje neke saobraćajnice i izvršimo uklanjanje starog asfalta.

Iako, KJKP”Vodovod i kanalizacija” dostavljamo i godišnje programe rada Općine Stari Grad na putnoj infrastrukturi, rijetko nailazimo na saradnju od strane ovog preduzeća i teško uspostavljamo partnerski odnos na projektima, uvijek sa istim izgovorom, a to je da KJKP”ViK” nema finansijskih sredstava.

Obaveza Općine Stari Grad, kao upravitelja lokalnih cesta, je da osiguramo kvalitetnu putnu infrastrukturu, a to ne možemo sve dok vi prekopavate naše ulice.

Prema informacijama sa terena, samo u posljednjih nekoliko mjeseci ovo preduzeće je vršilo prokope na novom asfaltu u ulicama: Ploča br 2, Safvet-bega Bašagića prekoputa br 40 i br 131, Huremuša do br 22, Mahmutovac do br 64,  Kamenica potok do br 10, na kaldrmi u ulici Begovac do br.32 i drugim. 

Općina Stari Grad je i ranije upozoravala ovo kantonalno preduzeće zbog čestih prokopa, te su poduzimane sankcione mjere za sve prokope koji su vršeni suprotno odredbama Odluke o uslovima i načinu prokopa javnih površina na području Kantona Sarajevo.

Općina ima obavezu izdati rješenje KJKP”Vodovod i kanalizacija” za prokope javnih površina radi hitnih intervencija i otklanjanja kvarova, a KJKP”Vodovod i kanalizacija” dužan je da  najkasnije 72 sata od završetka radova javnu površinu vrati u prvobitno stanje. To nije rješenje jer se prokopima i kvarovima na mreži uništava novi asfalt. Stoga, jedino dugoročno rješenje ovog problema je da ovo preduzeće sanira mrežu prije asfaltiranja. U suprotnom morat će snositi odgovornost za svoje postupke i nastale štete.