Javni uvid u Izmjene i dopune Regulacionog plana „Gazijin Han“

Image

Služba za urbanizam Općine Stari Grad Sarajevo, pokrenula je inicijativu za izmjenu i dopunu Regulacionog plana "Gazijin Han" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 37/09, 47/16). Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gazijin Han“ Dom za stare osobe - po skraćenom postupku donijelo je Općinsko vijeće Općine Stari Grad na 38. redovnoj sjednici održanoj 21.05.2020. godine, objavljenoj u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ br.21/20.

U cilju stvaranja planskih preduslova za izgradnju objekta „Dom za stare osobe“, na zemljištu označenom kao k.č. br. 333, 334, 335, 336/2, 338 i 339 K.O. Vasin Han, vrše se Izmjene i dopune RP „Gazijin Han“ uzimajući u obzir raspoloživu veličinu predmetnog obuhvata, ali i prostorna ograničenja.

Izmjena i dopuna Plana se radi s ciljem da se prostor urbanizira na kvalitetan način uvažavajući vlasničke odnose, konfiguraciju i uslove stabilnosti terena i prema prostornim mogućnostima predloži optimalna organizacija prostora za izgradnju objekta „Dom za stare osobe“, poštujući uvjete zaštite okoliša u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 7/05) i Zakona o zaštiti okoliša („Sl. novine Federacije BiH“, broj 33/03 i 38/09).

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo dostavio je Izmjene i dopune Regulacionog plana "Gazijin Han".

S obzirom na higijensko-epidemiološke mjere koje su na snazi usljed pandemije korona virusa, Služba za urbanizam obavještava javnost da navedene Izmjene i dopune Regulacionog plana "Gazijin Han" sa svim potrebnim sadržajima mogu pogledati na zvaničnoj web stranici Općine Stari Grad, www.starigrad.ba/javnerasprave.

Ovakav Javni uvid izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gazijin Han" trajat će 15 dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici Općine Stari Grad Sarajevo. Sve prijedloge i sugestije na navedenu izmjenu i dopunu plana zainteresirane strane mogu dostaviti putem e-mail adrese Službe za urbanizam (urbanizam@starigrad.ba) ili na protokol Općine sa naznakom: Primjedbe i sugestije na izmjenu i dopunu Regulacionog plana "Gazijin Han".

 

Odluku o usvajanju, odluku o provođenju i izmjene i dopune regulacionog plana "GAZIJIN HAN" pogledajte ovdje.