Stručna služba Općinskog vijeća

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;

 • prati stanje u oblasti za koju je organizovana, poduzima mjere za koje je ovlaštena i predlaže odgovarajuće mjere nadležnim organima;

 • praćenje pojava i interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti;

 • analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti;

 • priprema program rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i praćenje njihovog izvršavanja;

 • pripremanje i održavanje sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;

 • vodi evidencije i čuva orginale propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće, radna tijela Općinskog vijeća i stara se o njihovoj blagovremenoj distribuciji i objavi;

 • vodi evidenciju i čuva dokumentaciju o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;

 • obavlja stručne, administrativno-tehničke poslove i poslove pomoćnih djelatnosti za potrebe Općinskog načelnika, Općinskog vijeća, vijećnika i klubova vijećnika u Općinskom vijeću, a naročito poslove koji se odnose na stručne i administrativne poslove u pripremi nacrta i prijedloga propisa, pravilnika, poslovnika, odluka, rješenja, zaključaka i drugih akata za Općinskog načelnika koji su vezani za rad Općinskog vijeća i radna tijela Općinskog vijeća;

 • prima poštu, incijative i prijedloge upućene Općinskom vijeću;

 • prijem, evidencija i obrada vijećničkih pitanja, incijativa i prijedloga upućenih Općinskom vijeću i njihovo proslijeđivanje na dalju obradu nadležnim organima i Općinskim službama/sektorima;

 • izrađuje zapisnike sa sjednica;

 • prati realizaciju odluka, zaključaka i vijećničkih pitanja i inacijativa;

 • vrši stručne analize, priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog vijeća;

 • pruža stručnu i drugu pomoć klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti;

 • vrši i druge poslove, iz nadležnosti Stručne službe koje odredi Općinski načelnik;

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
26
Sep

Uposlenici Općine Stari Grad u humanoj akciji Race for the cure

Tim Općine Stari Grad Sarajevo, predvođen kapitenom tima općinskim načelnikom mr Ibrah...

25
Sep

Otvoreno pismo

Sekretar organa državne službe Općine Stari Grad Sarajevo i rukovodioci općinskih slu...