Služba za finansije

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti privrede i finansija za načelnika Općine i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa Službom za investicije, plan i analizu, te joj dostavlja sve potrebne podatke za vršenje poslova iz nadležnosti iste;
 • vrši upravno-pravne poslove iz oblasti za koju je osnovana;
 • vrši poslove praćenja privrednih kretanja u oblasti za koje je osnovana, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja;
 • vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa o unapređenju stanja u ovoj oblasti;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti organizovanja i upravljanja poslovnih prostora, kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Općine;
 • vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije;
 • organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora;
 • predlaže u okviru ovlaštenja mjere prema ustanovama, preduzećima i drugim organizacijama i zajednicama od značaja za Općinu;
 • prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja poslovne djelatnosti;
 • izrađuje planove analize, izvještaje i informacije iz oblasti ekologije i zaštite okoliša;
 • izrađuje analize, izvještaje i informacije iz oblasti šumarstva i hortikulture;
 • predlaže i provodi politiku razvoja i upravljanja prirodnim i turističkim resursima i raspodjelu sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja;
 • obavlja poslove planiranja, praćenja i izvještavanja o izvršenju budžeta;
 • vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove;
 • vodi općinski trezor i sve poslove vezane za trezorsko poslovanje Općine;
 • vrši obračun i isplatu plaća za sve korisnike općinskog budžeta;
 • vrši obračun i isplate svih naknada za općinske vijećnike, državne službenike i namještenike;
 • priprema sve finansijske i računovodstvene izvještaje shodno zakonima i drugim aktima;
 • prati izvršavanje svih kapitalnih projekata koje vodi Općina u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • organizuje i vodi aktivnosti provođenja eksterne revizije finansijskih izvještaja Općine;
 • vrši prodaju administrativnih taksi;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.
   

 

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
26
Sep

Uposlenici Općine Stari Grad u humanoj akciji Race for the cure

Tim Općine Stari Grad Sarajevo, predvođen kapitenom tima općinskim načelnikom mr Ibrah...

25
Sep

Otvoreno pismo

Sekretar organa državne službe Općine Stari Grad Sarajevo i rukovodioci općinskih slu...