Socijalna i zdravstvena zaštita

Socijalna i zdravstvena zaštita

Općina Stari Grad  u okviru svoje djelatnosti vodi socijalnu i zdravstvenu politiku  kroz brigu o djeci, porodiljama, starijim osobama i pravima  civilnih žrtava rata, a sve kroz realizaciju Zakona o socijalnoj zaštiti, civilnim žrtvama rata i zaštiti porodice sa djecom. Ta pomoć se odnosi na stanovništvo koje se nalazi u stanju socijalnih potreba, pomoć u liječenju i tome slično.

Služba za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica tokom 2013. godine realizovala je aktivnosti iz oblasti zaštite porodice s djecom, civilnih žrtava rat, zdravstvene zaštite, izbjeglih i raseljenih lica.
Zaštita porodica s djecom  
Iz ove oblasti realizovane su slijedeće aktivnosti:
- dječji dodatak- 71
- porodiljske naknade majci u radnom odnosu- 169
- porodiljske naknade majci koja nije u radnom odnosu- 140
- jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta- 48
- pomoć za prehranu djece do šest mjeseci i ishrana za majku dojilju – 48
- subvencija troškova djece u ustanovama predškolskog odgoja – 29
- jednokratna pomoć porodiljama - 259
- obnova dječijeg dodatka - 995
Civilne žrtve rata
U ovoj oblasti riješena su 73 predmeta.
Zdravstvena zaštita
Iz ove oblasti realizovane su slijedeće aktivnosti:
- zdravstvena zaštita za lica starija od 65 godina- 13
- zdravstvena zaštita za korisnike dječjeg dodatka - 18
- zdravstvena zaštita za lica u stanju socijalne potrebe - 41
- zdravstvena zaštita za lica CŽR - 2
Izbjegla i raseljena lica
U ovoj oblasti riješeno je 7 predmeta.
Ostale aktivnosti
Tokom 2013. godine izdato je 1.100 uvjerenja iz matične evidencije. Za 222 osobe odobrena je izuzetna novčana pomoć u iznosu od 42.900 KM, a za 565 osoba kratkoročna novčana pomoć u iznosu od 66.900 KM.

ISPLATALA NOVČANIH NAKNADA

Redni br.

Vrsta naknade

Iznos:

1.

Dječiji dodatak

714.862,50

2.

Jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta

12,590,00

3.

Naknada za porodilje u radnom odnosu

1,314.794,00

4.

Naknada za porodilje nezaposlene

188,836,00

5.

Zdravstvena zaštita za lica koja ostvaruju pravo

47.340,00

6.

Naknada za civilne žrtve rata

857.274,00

UKUPNO:

 

3,135.876,50

Navedeni iznos isplaćuje se putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KSY.

Zdravstvenu zaštitu za lica u stanju socijalne potrebe uplaćuje Općina Stari Gradi u navedenom periodu uplaćeno je 16.720 KM. Općina je uplatila i 52.200 KM jednokratne pomoći za 259 porodilja.

Posljednje vijesti

Vidi sve
19
Jul

Izgradnja potpornog zida u ulici Brusulje

Počela je izgradnja armirano-betonskog potpornog zida na području Mjesne zajednice Moš...

19
Jul

Uspostavljen novi režim saobraćaja na Širokači

U starogradskom naselju Širokača uspostavljen je jednosmjerni režim saobraćaja, umjest...