Socijalna i zdravstvena zaštita

Socijalna i zdravstvena zaštita

Općina Stari Grad  u okviru svoje djelatnosti vodi socijalnu i zdravstvenu politiku  kroz brigu o djeci, porodiljama, starijim osobama i pravima  civilnih žrtava rata, a sve kroz realizaciju Zakona o socijalnoj zaštiti, civilnim žrtvama rata i zaštiti porodice sa djecom. Ta pomoć se odnosi na stanovništvo koje se nalazi u stanju socijalnih potreba, pomoć u liječenju i tome slično.

Služba za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica tokom 2013. godine realizovala je aktivnosti iz oblasti zaštite porodice s djecom, civilnih žrtava rat, zdravstvene zaštite, izbjeglih i raseljenih lica.
Zaštita porodica s djecom  
Iz ove oblasti realizovane su slijedeće aktivnosti:
- dječji dodatak- 71
- porodiljske naknade majci u radnom odnosu- 169
- porodiljske naknade majci koja nije u radnom odnosu- 140
- jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta- 48
- pomoć za prehranu djece do šest mjeseci i ishrana za majku dojilju – 48
- subvencija troškova djece u ustanovama predškolskog odgoja – 29
- jednokratna pomoć porodiljama - 259
- obnova dječijeg dodatka - 995
Civilne žrtve rata
U ovoj oblasti riješena su 73 predmeta.
Zdravstvena zaštita
Iz ove oblasti realizovane su slijedeće aktivnosti:
- zdravstvena zaštita za lica starija od 65 godina- 13
- zdravstvena zaštita za korisnike dječjeg dodatka - 18
- zdravstvena zaštita za lica u stanju socijalne potrebe - 41
- zdravstvena zaštita za lica CŽR - 2
Izbjegla i raseljena lica
U ovoj oblasti riješeno je 7 predmeta.
Ostale aktivnosti
Tokom 2013. godine izdato je 1.100 uvjerenja iz matične evidencije. Za 222 osobe odobrena je izuzetna novčana pomoć u iznosu od 42.900 KM, a za 565 osoba kratkoročna novčana pomoć u iznosu od 66.900 KM.

ISPLATALA NOVČANIH NAKNADA

Redni br.

Vrsta naknade

Iznos:

1.

Dječiji dodatak

714.862,50

2.

Jednokratna pomoć za opremu novorođenčeta

12,590,00

3.

Naknada za porodilje u radnom odnosu

1,314.794,00

4.

Naknada za porodilje nezaposlene

188,836,00

5.

Zdravstvena zaštita za lica koja ostvaruju pravo

47.340,00

6.

Naknada za civilne žrtve rata

857.274,00

UKUPNO:

 

3,135.876,50

Navedeni iznos isplaćuje se putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KSY.

Zdravstvenu zaštitu za lica u stanju socijalne potrebe uplaćuje Općina Stari Gradi u navedenom periodu uplaćeno je 16.720 KM. Općina je uplatila i 52.200 KM jednokratne pomoći za 259 porodilja.

Posljednje vijesti

Vidi sve
16
Mar

Sutra počinje košarkaška liga Starog Grada

Košarkaška liga osnovnih škola iz Starog Grada počet će sutra, 17. marta, a takmičit...

16
Mar

Čebedžije: Izgrađen potporni zid, preostalo postavljanje ograde

Završena je izgradnja kamenog potpornog zida u ulici Čebedžije broj 10, koja se nalazi ...