Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica

Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koju je osnovan;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti lokalnog razvoja za općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Pravobranilaštva Općine kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine, te kreira i provodi akcione planove i programe rada;
 • predlaže i provodi politiku razvoja i upravljanja prirodnim i turističkim resursima;
 • vrši stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe općinskog načelnika;
 • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira izradu projektnih prijedloga;
 • razvija projektni pristup i izrađuje programe kojima Općina aplicira prema domaćim i stranim donatorskim sredstvima;
 • razvija projektni pristup realizacije razvojnih prioriteta na nivou Općine;
 • provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva;
 • obezbjeđuje izradu aplikacija po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga Općine;
 • obezbj eđuj e prezentacij e i promocij e proj ekata Općine;
 • vrši stručne, administrativne i druge poslove obezbjeđenja neposrednog učešća građana u odlučivanju o lokalnim poslovima iz djelokruga organa mjesnih zajednica;
 • vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe građana, savjeta mjesnih zajednica, komisija i drugih stručnih tijela mjesnih zajednica;
 • vodi evidencije o bitnim pokazateljima stanja u mjesnim zajednicama i aktivnostima koje se poduzimaju;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Posljednje vijesti

Vidi sve
25
Oct

Betonirana armirano-betonska ploča Bistričkog potoka kod trolejbuskog stajališta Trg Austrije

Kako je i najavljeno, u petak je izvršeno betoniranje armirano-betonske stropne ploče Bi...

22
Oct

Danas se betonira dio stropne ploče Bistričkog potoka: Bit će ugrađeno više od 50 kubika betona

Danas su počeli radovi na betoniranju dijela armirano-betonske stropne ploče na zacijevl...