Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica

Služba za lokalni razvoj i poslove mjesnih zajednica vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koju je osnovan;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti lokalnog razvoja za općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Pravobranilaštva Općine kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine, te kreira i provodi akcione planove i programe rada;
 • predlaže i provodi politiku razvoja i upravljanja prirodnim i turističkim resursima;
 • vrši stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe općinskog načelnika;
 • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira izradu projektnih prijedloga;
 • razvija projektni pristup i izrađuje programe kojima Općina aplicira prema domaćim i stranim donatorskim sredstvima;
 • razvija projektni pristup realizacije razvojnih prioriteta na nivou Općine;
 • provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva;
 • obezbjeđuje izradu aplikacija po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga Općine;
 • obezbj eđuj e prezentacij e i promocij e proj ekata Općine;
 • vrši stručne, administrativne i druge poslove obezbjeđenja neposrednog učešća građana u odlučivanju o lokalnim poslovima iz djelokruga organa mjesnih zajednica;
 • vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe građana, savjeta mjesnih zajednica, komisija i drugih stručnih tijela mjesnih zajednica;
 • vodi evidencije o bitnim pokazateljima stanja u mjesnim zajednicama i aktivnostima koje se poduzimaju;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže preduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Posljednje vijesti

Vidi sve
05
Jun

Podijeljeni poklon paketi prehrambenih proizvoda za učenike koji ostvaruju pravo na besplatne užine

Predstavnici Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine Stari Grad danas su, u ime op...

05
Jun

OŠCZ Stari Grad: Komandant Štaba, načelnik Hadžibajrić, se zahvalio svima koji su pomagali građanima tokom stanja prirodne nesreće

Komandant Štab civilne zaštite Općine Stari Grad načelnik Ibrahim Hadžibajrić zahval...