Služba za odnose s javnošću i informacioni sistem

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa za općinskog načelnika i Općinsko vijeće iz oblasti za koju je osnovana;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • obavlja stručne poslove koji se odnose na izvještavanje javnosti o radu općinskog načelnika, pomoćnika načelnika i rukovodilaca službi putem pripremanja saopćenja za javnost i drugih informativnih materijala;
 • organizuje konferencije za štampu i novogodišnje pres konferencije uz prezentaciju rezultata poslovne godine na izmaku;
 • organiziranje medijskog praćenja rada općinskog načelnika i sjednica Općinskog vijeća;
 • učestvuje u pripremi, izradi i medijskom praćenju programa obilježavanja Dana Općine, te organizaciji svečane sjednice Općinskog vijeća;
 • vrši poslove pripreme, uređivanja i izdavanja informativnog biltena “Starogradski haberi” i drugih publikacija (četiri puta godišnje);
 • vrši poslove izrade, održavanja i ažuriranje WEB stranice i intraneta Općine, i drugih komplementarnih servisa (facebook page Općine i Youtube profil);
 • priprema i po potrebi dostavlja općinskom načelniku izvode iz štampe u kojima se tretiraju pitanja iz nadležnosti općinskih organa;
 • vrši kompjutersku obradu i pohranjivanje natpisa iz štampe koji se odnose na rad organa Općine;
 • vrši studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove komunikacija sa javnošću putem sredstava javnog informisanja i drugih oblika posredne i neposredne komunikacije sa građanima;
 • vrši oglašavanje u javnim glasilima za potrebe Općine (objave, konkursi, tenderi, čestitke i sl.);
 • prati provođenje odredaba ugovora o isporuci starogradskog suvenira „Sarajevska kocka” i vodi sve evidencije u vezi s tim;
 • vrši izradu planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg informacionog sistema, njegovo održavanje i nesmetano funkcionisanje;
 • vrši izradu metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka, analiza tih podataka i njihovo publikovanje;
 •  vrši izradu projekata i programa informacionog sistema za složenije poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova;
 • vrši izradu smjernica i standarda zaštite informacionog sistema Općine;
 •  vrši administriranje i održavanje lokalne računarske opreme i svih elemenata informatičke infrastrukture i informacionog sistema Općine;
 • vrši pružanje neposredne stručne pomoći korisnicima računarskog sistema;
 • vrši planiranje, predlaganje i vršenje obuke korisnika informacionog sistema Općine;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i duge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Posljednje vijesti

Vidi sve
26
Sep

Uposlenici Općine Stari Grad u humanoj akciji Race for the cure

Tim Općine Stari Grad Sarajevo, predvođen kapitenom tima općinskim načelnikom mr Ibrah...

25
Sep

Otvoreno pismo

Sekretar organa državne službe Općine Stari Grad Sarajevo i rukovodioci općinskih slu...