Služba za odnose s javnošću i informacioni sistem

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa za općinskog načelnika i Općinsko vijeće iz oblasti za koju je osnovana;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • obavlja stručne poslove koji se odnose na izvještavanje javnosti o radu općinskog načelnika, pomoćnika načelnika i rukovodilaca službi putem pripremanja saopćenja za javnost i drugih informativnih materijala;
 • organizuje konferencije za štampu i novogodišnje pres konferencije uz prezentaciju rezultata poslovne godine na izmaku;
 • organiziranje medijskog praćenja rada općinskog načelnika i sjednica Općinskog vijeća;
 • učestvuje u pripremi, izradi i medijskom praćenju programa obilježavanja Dana Općine, te organizaciji svečane sjednice Općinskog vijeća;
 • vrši poslove pripreme, uređivanja i izdavanja informativnog biltena “Starogradski haberi” i drugih publikacija (četiri puta godišnje);
 • vrši poslove izrade, održavanja i ažuriranje WEB stranice i intraneta Općine, i drugih komplementarnih servisa (facebook page Općine i Youtube profil);
 • priprema i po potrebi dostavlja općinskom načelniku izvode iz štampe u kojima se tretiraju pitanja iz nadležnosti općinskih organa;
 • vrši kompjutersku obradu i pohranjivanje natpisa iz štampe koji se odnose na rad organa Općine;
 • vrši studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove komunikacija sa javnošću putem sredstava javnog informisanja i drugih oblika posredne i neposredne komunikacije sa građanima;
 • vrši oglašavanje u javnim glasilima za potrebe Općine (objave, konkursi, tenderi, čestitke i sl.);
 • prati provođenje odredaba ugovora o isporuci starogradskog suvenira „Sarajevska kocka” i vodi sve evidencije u vezi s tim;
 • vrši izradu planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje složenijeg informacionog sistema, njegovo održavanje i nesmetano funkcionisanje;
 • vrši izradu metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka, analiza tih podataka i njihovo publikovanje;
 •  vrši izradu projekata i programa informacionog sistema za složenije poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova;
 • vrši izradu smjernica i standarda zaštite informacionog sistema Općine;
 •  vrši administriranje i održavanje lokalne računarske opreme i svih elemenata informatičke infrastrukture i informacionog sistema Općine;
 • vrši pružanje neposredne stručne pomoći korisnicima računarskog sistema;
 • vrši planiranje, predlaganje i vršenje obuke korisnika informacionog sistema Općine;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i duge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Posljednje vijesti

Vidi sve
31
Mar

Video poruka općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića građanima

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić uputio je video poruku građanima...

31
Mar

Općina Stari Grad animira osnovce da slikaju i pišu pjesmice, spremne i nagrade za radove na temu #ostanikod kuće

Kako bi pomogli učenicima koji ne smiju napuštati svoje domove da im ovaj teški period ...