Služba civilne zaštite

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana, te vodi propisane evidencije;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti civilne zaštite za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Opčinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području Općine;
 • izrađuje procjenu ugroženosti lica, objekata i zemljiša na području Općine;
 • priprema programe i predlaže plan zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u Općini;
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;
 • vrši popunu štabova civilne zaštite ljudstvom i određuje povjerenike civilne zaštite, te osigurava njihovo opremanje materijalno- tehničkim sredstvima, te organizira i izvodi realizaciju njihove obuke;
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 • ostvaruje saradnju sa Kantonalnom upravom civilne zaštite u oblasti vatrogastva;
 • izrađuje prijedlog Plana zaštite od požara Općine i osigurava njegovu realizaciju u saradnji sa resornim službama;
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društavima i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama radi efikasnijeg obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva;
 • ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo;
 • vrši poslove srodne vatrogasnoj djelatnosti kao što su dostavljanje pitke vode građanima, ispumpavanje bunara, prirodne akumulacije i dr.
 • sarađuje sa hidrometeorološkim, poljoprivrednim i veterinarskim institucijama, domovima zdravlja, policijskom upravom, crvenim krstom i drugim službamau provođenju mjera civilne zaštite;
 • provodi aktivnosti preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja kao i mjera za ublažavanje i otklanjanje posljedica na ugroženim područijima, prije, u vrijeme i poslije nastanka prirodne i druge nesreće;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti zaštite i spašavanja, te zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Općine;
 • prati javne pozive koji se odnose na zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, te drugih oblasti vezanih za rad službe u cilju apliciranja na iste;
 • stara se o rasporedu namjenskih sredstava civilne zaštite u skladu sa zakonom i predlaže godišnji plan potrošnje istih;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Posljednje vijesti

Vidi sve
05
Jun

Podijeljeni poklon paketi prehrambenih proizvoda za učenike koji ostvaruju pravo na besplatne užine

Predstavnici Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine Stari Grad danas su, u ime op...

05
Jun

OŠCZ Stari Grad: Komandant Štaba, načelnik Hadžibajrić, se zahvalio svima koji su pomagali građanima tokom stanja prirodne nesreće

Komandant Štab civilne zaštite Općine Stari Grad načelnik Ibrahim Hadžibajrić zahval...