Služba civilne zaštite

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana, te vodi propisane evidencije;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti civilne zaštite za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Opčinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području Općine;
 • izrađuje procjenu ugroženosti lica, objekata i zemljiša na području Općine;
 • priprema programe i predlaže plan zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u Općini;
 • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;
 • vrši popunu štabova civilne zaštite ljudstvom i određuje povjerenike civilne zaštite, te osigurava njihovo opremanje materijalno- tehničkim sredstvima, te organizira i izvodi realizaciju njihove obuke;
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
 • ostvaruje saradnju sa Kantonalnom upravom civilne zaštite u oblasti vatrogastva;
 • izrađuje prijedlog Plana zaštite od požara Općine i osigurava njegovu realizaciju u saradnji sa resornim službama;
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društavima i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama radi efikasnijeg obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva;
 • ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastvo;
 • vrši poslove srodne vatrogasnoj djelatnosti kao što su dostavljanje pitke vode građanima, ispumpavanje bunara, prirodne akumulacije i dr.
 • sarađuje sa hidrometeorološkim, poljoprivrednim i veterinarskim institucijama, domovima zdravlja, policijskom upravom, crvenim krstom i drugim službamau provođenju mjera civilne zaštite;
 • provodi aktivnosti preventivnih i operativnih mjera zaštite i spašavanja kao i mjera za ublažavanje i otklanjanje posljedica na ugroženim područijima, prije, u vrijeme i poslije nastanka prirodne i druge nesreće;
 • priprema prijedloge propisa iz oblasti zaštite i spašavanja, te zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti Općine;
 • prati javne pozive koji se odnose na zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, te drugih oblasti vezanih za rad službe u cilju apliciranja na iste;
 • stara se o rasporedu namjenskih sredstava civilne zaštite u skladu sa zakonom i predlaže godišnji plan potrošnje istih;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Posljednje vijesti

Vidi sve
26
Sep

Uposlenici Općine Stari Grad u humanoj akciji Race for the cure

Tim Općine Stari Grad Sarajevo, predvođen kapitenom tima općinskim načelnikom mr Ibrah...

25
Sep

Otvoreno pismo

Sekretar organa državne službe Općine Stari Grad Sarajevo i rukovodioci općinskih slu...