Služba za investicije i komunalne poslove

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa, te vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa u oblasti za koju je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti investicija i komunalnih poslova za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • izvršava propise u oblasti ekologije i zaštite okoliša iz nadležnosti Općine;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku i ostale potrebne odluke;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa, analiza i projekata od interesa za Općinu, kao i oblasti komunalne infrastrukture;
 • obezbjeđuje koordinaciju sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i drugim institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata;
 • priprema investicionu i tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Općine;
 • podnosi konačan izvještaj i obračun po završenim projektima i investicijama;
 • vrši stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća;
 • izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe;
 • vrši stručnu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na poslove iz nadležnosti službe;
 • vrši poslove održavanja lokalnih cesta od interesa za Općinu i nekategorisanih puteva;
 • izrađuje godišnje planove i programe održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta (ljetno i zimsko održavanje);
 • vodi evidenciju i priprema prijedlog projekata sanacije zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja u saradnji sa upraviteljima;
 • vrši poslove obilježavanja ulica, trgova i zgrada na područiju Općine kao i poslove dodjele i prenumeracije kućnih brojeva;
 • vodi upravni postupak za privremeno zauzimanje javnih površina, u skladu sa Zakonom;
 • vrši poslove praćenja sanacije prokopa javnih površina;
 • priprema i vrši koordinaciju aktivnosti na realizaciji projekata sanacije klizišta i izgradnje javne rasvjete;
 • vrši stručno-tehnički nadzor na izgradnji objekata gdje je investitor Općina;
 • vrši prenesene poslove u skladu sa odredbama Zakona o cestama u Federaciji BiH i u skladu sa propisanim nadležnostima;
 • obezbjeđuje koordinaciju sa javnim komunalnim preduzećima Kantona Sarajevo i drugim institucijama;
 • prati stanje održavanja zelenih javnih površina na područiju Općine, parkova i stanje dječijih i sportskih igrališta, te u saradnji sa nadležnim javnim kantonalnim
 • preduzećima i ministarstvima predlaže potrebne mjere za unapređenje stanja istih;
 • vrši fizičke poslove čišćenja Aleje ambasadora, cestovnih pojasa (ceste u nadležnosti Općine) i drugih zelenih površina od značaja za Općinu od otpadnih materijala, korova, lišća, snijega i drugih suvišnih materijala;
 • prati eventualna oštećenja nastala na pločama ambasadora na Aleji ambasadora kao i na saobraćajnoj signalizaciji unutar cestovnog pojasa na području Općine;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Posljednje vijesti

Vidi sve
23
Sep

Prijem stranaka na otvorenom na Sedreniku: Građani saglasni u jednom - ovo je pun pogodak

Ispred osnovne škole na Sedreniku, sagrađene 2011. godine, u čiju gradnju je uloženo o...

23
Sep

Video prilog sa potpisivanja sporazuma Općine i Gazi Husrev-begove medrese

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić i direktor Gazi Husrev-begove medrese dr.hfz....