Služba za investicije i komunalne poslove

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa, te vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa u oblasti za koju je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti investicija i komunalnih poslova za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • izvršava propise u oblasti ekologije i zaštite okoliša iz nadležnosti Općine;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku i ostale potrebne odluke;
 • inicira i učestvuje u izradi planova, programa, analiza i projekata od interesa za Općinu, kao i oblasti komunalne infrastrukture;
 • obezbjeđuje koordinaciju sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i drugim institucijama u svrhu realizacije kapitalnih projekata;
 • priprema investicionu i tehničku dokumentaciju za projekte koji se realizuju putem Općine;
 • podnosi konačan izvještaj i obračun po završenim projektima i investicijama;
 • vrši stručne analize i priprema izvještaje i informacije za potrebe Općinskog načelnika i Općinskog vijeća;
 • izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe;
 • vrši stručnu obradu inicijativa mjesnih zajednica koje se odnose na poslove iz nadležnosti službe;
 • vrši poslove održavanja lokalnih cesta od interesa za Općinu i nekategorisanih puteva;
 • izrađuje godišnje planove i programe održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta (ljetno i zimsko održavanje);
 • vodi evidenciju i priprema prijedlog projekata sanacije zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja u saradnji sa upraviteljima;
 • vrši poslove obilježavanja ulica, trgova i zgrada na područiju Općine kao i poslove dodjele i prenumeracije kućnih brojeva;
 • vodi upravni postupak za privremeno zauzimanje javnih površina, u skladu sa Zakonom;
 • vrši poslove praćenja sanacije prokopa javnih površina;
 • priprema i vrši koordinaciju aktivnosti na realizaciji projekata sanacije klizišta i izgradnje javne rasvjete;
 • vrši stručno-tehnički nadzor na izgradnji objekata gdje je investitor Općina;
 • vrši prenesene poslove u skladu sa odredbama Zakona o cestama u Federaciji BiH i u skladu sa propisanim nadležnostima;
 • obezbjeđuje koordinaciju sa javnim komunalnim preduzećima Kantona Sarajevo i drugim institucijama;
 • prati stanje održavanja zelenih javnih površina na područiju Općine, parkova i stanje dječijih i sportskih igrališta, te u saradnji sa nadležnim javnim kantonalnim
 • preduzećima i ministarstvima predlaže potrebne mjere za unapređenje stanja istih;
 • vrši fizičke poslove čišćenja Aleje ambasadora, cestovnih pojasa (ceste u nadležnosti Općine) i drugih zelenih površina od značaja za Općinu od otpadnih materijala, korova, lišća, snijega i drugih suvišnih materijala;
 • prati eventualna oštećenja nastala na pločama ambasadora na Aleji ambasadora kao i na saobraćajnoj signalizaciji unutar cestovnog pojasa na području Općine;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Posljednje vijesti

Vidi sve
31
Mar

Video poruka općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića građanima

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić uputio je video poruku građanima...

31
Mar

Općina Stari Grad animira osnovce da slikaju i pišu pjesmice, spremne i nagrade za radove na temu #ostanikod kuće

Kako bi pomogli učenicima koji ne smiju napuštati svoje domove da im ovaj teški period ...