Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Služba vrši sljedeće poslove:

 •  provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 •  priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 •  neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine
 • Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika,
 • sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 •  vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku u oblasti boračko-invalidske zaštite u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 •  u saradnji sa drugim nivoima vlasti vrši poslove na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći nosiocima prava iz osnova boračko-invalidske zaštite;
 •  vrši aktivnosti na realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja spomen obilježja na području Općine;
 •  planira i provodi aktivnosti obilježavanja značajnih datuma i ličnosti na teritoriji Općine,
 •  pruža stručnu i pravnu pomoć korisnicima boračko-invalidske i socijalne zaštite u cilju ostvarivanja njihovih prava;
 •  vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku u oblasti zaštite porodice sa djecom, zaštite civilnih žrtava rata, te ostvarivanje prava na zdravstvenu
 • zaštitu;prati javne pozive iz domena boračke populacije, socijalne zaštite, te drugih oblasti vezanih za rad službe, u cilju apliciranja na iste;
 • izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe;
 • vodi knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije iz oblasti za koju je osnovana;
 •  vrši obračun i priprema isplatu za korisnike iz oblasti za koju je osnovana;
 •  vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela općinskog načelnika i Općinskog Vijeća;
 •  pruža potrebne informacije u vezi prava i obaveza izbjeglica, njihovog povratka i pružanja pravne pomoći u rješavanju spornih pitanja;
 •  u zakonskim okvirima učestvuje u rješavanju problema smještaja izbjeglica i raseljenih lica, provjerava smještajne mogućnosti za povratak izbjeglica iz
 • inostranstva koji žele da se vrate na područje Općine i o tome izdaje odgovarjauću dokumentaciju;
 •  prati i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o svim raseljenim licima uz saradnju sa drugim službama;
 •  prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 •  obavlja i duge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Posljednje vijesti

Vidi sve
25
Oct

Betonirana armirano-betonska ploča Bistričkog potoka kod trolejbuskog stajališta Trg Austrije

Kako je i najavljeno, u petak je izvršeno betoniranje armirano-betonske stropne ploče Bi...

22
Oct

Danas se betonira dio stropne ploče Bistričkog potoka: Bit će ugrađeno više od 50 kubika betona

Danas su počeli radovi na betoniranju dijela armirano-betonske stropne ploče na zacijevl...