Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

Služba vrši sljedeće poslove:

 •  provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koje je osnovana;
 •  priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 •  neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine
 • Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika,
 • sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 •  vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku u oblasti boračko-invalidske zaštite u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 •  u saradnji sa drugim nivoima vlasti vrši poslove na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći nosiocima prava iz osnova boračko-invalidske zaštite;
 •  vrši aktivnosti na realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja spomen obilježja na području Općine;
 •  planira i provodi aktivnosti obilježavanja značajnih datuma i ličnosti na teritoriji Općine,
 •  pruža stručnu i pravnu pomoć korisnicima boračko-invalidske i socijalne zaštite u cilju ostvarivanja njihovih prava;
 •  vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku u oblasti zaštite porodice sa djecom, zaštite civilnih žrtava rata, te ostvarivanje prava na zdravstvenu
 • zaštitu;prati javne pozive iz domena boračke populacije, socijalne zaštite, te drugih oblasti vezanih za rad službe, u cilju apliciranja na iste;
 • izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe;
 • vodi knjigovodstvo i odgovarajuće evidencije iz oblasti za koju je osnovana;
 •  vrši obračun i priprema isplatu za korisnike iz oblasti za koju je osnovana;
 •  vrši stručne i administrativne poslove za komisije i druga radna tijela općinskog načelnika i Općinskog Vijeća;
 •  pruža potrebne informacije u vezi prava i obaveza izbjeglica, njihovog povratka i pružanja pravne pomoći u rješavanju spornih pitanja;
 •  u zakonskim okvirima učestvuje u rješavanju problema smještaja izbjeglica i raseljenih lica, provjerava smještajne mogućnosti za povratak izbjeglica iz
 • inostranstva koji žele da se vrate na područje Općine i o tome izdaje odgovarjauću dokumentaciju;
 •  prati i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o svim raseljenim licima uz saradnju sa drugim službama;
 •  prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 •  obavlja i duge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Posljednje vijesti

Vidi sve
31
Mar

Video poruka općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića građanima

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić uputio je video poruku građanima...

31
Mar

Općina Stari Grad animira osnovce da slikaju i pišu pjesmice, spremne i nagrade za radove na temu #ostanikod kuće

Kako bi pomogli učenicima koji ne smiju napuštati svoje domove da im ovaj teški period ...