Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa, te inicira njihovu izmjenu u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, geodetskih poslova, katastra i stambene oblasti za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinsko Pravobranilaštvo Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina, te postupak uknjiženja nekretnina državne svojine;
 • vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građansko-pravne i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu;
 • provodi postupak zakupa na neizgrađenom građevinskom zemljištu;
 • provodi proceduru identifikacije, registracije i uknjižbe Općinske imovine (u saradnji sa Općinskim pravobranilaštvom) na Općinu Stari Grad Sarajevo;
 • vodi evidencije prava na nekretninama, razmatra pitanja prava preče kupnje nepokretnosti, prava zakupa nepokretnosti u državnoj svojini;
 • obavlja poslove provođenja promjena na zemljištu i kompjutersku obradu podataka sa provođenjem promjena na katastarskim planovima i operatu;
 • vodi politiku upravljanja prirodnim i javnim dobrima na području Općine;
 • vrši izradu ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa i prati realizaciju istih;
 • obnavlj a bilj ege uništenih geodetskih tačaka;
 • vrši snimanje novosagrađenih zgrada i drugih objekata, izrađuje prijavne listove za zemljišta, zgrade i druge objekte;
 • obavlja poslove izrade i održavanja registra imovine općine, zemljišta, poslovnih prostora, stanova, objekata i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo;
 • izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe;
 • daje izjašnjenja kao osnov za izjavljivanje pravnih lijekova protiv odluka drugostepenih organa radi zaštite imovinsko-pravnih interesa Općine;
 • vrši normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove iz nadležnosti službe,
 • izdaje uvjerenja i izvode, kopije podataka premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • daje stručne nalaze i mišljenja u predmetima za potrebe iz imovinsko-pravne oblasti;
 • daje stručne nalaze i mišljenja i druge poslove u okviru katastra nekretnina u postupcima iz oblasti urbanizma i građenja;
 • uspostavlja i ažurira općinski registar stanova;
 • vrši stručne i administrativne poslove Komisije za dodjelu stanova kojima raspolaže Općina;
 • vrši kontrolu korištenja stanova kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo (općinski i stanovi privatiziranih preduzeća);
 • obavlja stručno-administrativne poslove vezano za otkup i zakup općinskih stanova i stanova drugih pravnih lica iz procesa privatizacije;
 • obavlja, shodno zakonu, poslove pretvaranja stambenog prostora u poslovne prostore i

obrnuto;

 • učestvuje u realizaciji projekata s ciljem stambene izgradnje i zbrinjavanja određenih kategorija stanovnišva;
 • ostvaruje saradnju sa upraviteljima stambenih zgrada radi provođenja Zakona o održavanju zajedničkih dijelova stambenih zgrada i realizacije hitnih intervencija;
 • priprema dokumentaciju potrebnu za obnovu i sanaciju stambenog fonda;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
05
Jun

Podijeljeni poklon paketi prehrambenih proizvoda za učenike koji ostvaruju pravo na besplatne užine

Predstavnici Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine Stari Grad danas su, u ime op...

05
Jun

OŠCZ Stari Grad: Komandant Štaba, načelnik Hadžibajrić, se zahvalio svima koji su pomagali građanima tokom stanja prirodne nesreće

Komandant Štab civilne zaštite Općine Stari Grad načelnik Ibrahim Hadžibajrić zahval...