Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa, te inicira njihovu izmjenu u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, geodetskih poslova, katastra i stambene oblasti za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinsko Pravobranilaštvo Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina, te postupak uknjiženja nekretnina državne svojine;
 • vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građansko-pravne i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu;
 • provodi postupak zakupa na neizgrađenom građevinskom zemljištu;
 • provodi proceduru identifikacije, registracije i uknjižbe Općinske imovine (u saradnji sa Općinskim pravobranilaštvom) na Općinu Stari Grad Sarajevo;
 • vodi evidencije prava na nekretninama, razmatra pitanja prava preče kupnje nepokretnosti, prava zakupa nepokretnosti u državnoj svojini;
 • obavlja poslove provođenja promjena na zemljištu i kompjutersku obradu podataka sa provođenjem promjena na katastarskim planovima i operatu;
 • vodi politiku upravljanja prirodnim i javnim dobrima na području Općine;
 • vrši izradu ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih, obligacionih i dužničko-povjerilačkih odnosa i prati realizaciju istih;
 • obnavlj a bilj ege uništenih geodetskih tačaka;
 • vrši snimanje novosagrađenih zgrada i drugih objekata, izrađuje prijavne listove za zemljišta, zgrade i druge objekte;
 • obavlja poslove izrade i održavanja registra imovine općine, zemljišta, poslovnih prostora, stanova, objekata i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo;
 • izrađuje prijedlog potrebnih sredstava za izradu nacrta budžeta u skladu sa zakonskim obavezama i strateškim ciljevima koji se odnose na rad službe;
 • daje izjašnjenja kao osnov za izjavljivanje pravnih lijekova protiv odluka drugostepenih organa radi zaštite imovinsko-pravnih interesa Općine;
 • vrši normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove iz nadležnosti službe,
 • izdaje uvjerenja i izvode, kopije podataka premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • daje stručne nalaze i mišljenja u predmetima za potrebe iz imovinsko-pravne oblasti;
 • daje stručne nalaze i mišljenja i druge poslove u okviru katastra nekretnina u postupcima iz oblasti urbanizma i građenja;
 • uspostavlja i ažurira općinski registar stanova;
 • vrši stručne i administrativne poslove Komisije za dodjelu stanova kojima raspolaže Općina;
 • vrši kontrolu korištenja stanova kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo (općinski i stanovi privatiziranih preduzeća);
 • obavlja stručno-administrativne poslove vezano za otkup i zakup općinskih stanova i stanova drugih pravnih lica iz procesa privatizacije;
 • obavlja, shodno zakonu, poslove pretvaranja stambenog prostora u poslovne prostore i

obrnuto;

 • učestvuje u realizaciji projekata s ciljem stambene izgradnje i zbrinjavanja određenih kategorija stanovnišva;
 • ostvaruje saradnju sa upraviteljima stambenih zgrada radi provođenja Zakona o održavanju zajedničkih dijelova stambenih zgrada i realizacije hitnih intervencija;
 • priprema dokumentaciju potrebnu za obnovu i sanaciju stambenog fonda;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
26
Sep

Uposlenici Općine Stari Grad u humanoj akciji Race for the cure

Tim Općine Stari Grad Sarajevo, predvođen kapitenom tima općinskim načelnikom mr Ibrah...

25
Sep

Otvoreno pismo

Sekretar organa državne službe Općine Stari Grad Sarajevo i rukovodioci općinskih slu...