Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar i stambene poslove

 

 

Dženana Šarčević

Pomoćnica načelnika

Kontakt

 

 Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa i stambene oblasti za načelnika Općine i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa Službom za investicije, plan i analizu, te joj dostavlja sve potrebne podatke za vršenje poslova iz nadležnosti iste;
 • priprema i donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku;
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa;
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina, te postupak uknjiženja nekretnina državne svojine;
 • vodi postupak pravične naknade u prvom stepenu za građansko-pravne i druge subjekte čije su nekretnine prenijete u državnu svojinu;
 • razmatra pitanja prava preče kupnje nepokretnosti, prava zakupa nepokretnosti u državnoj svojini;
 • obavlja poslove provođenja promjena na zemljištu i kompjutersku obradu podataka sa provođenjem promjena na katastarskim planovima i operatu;
 • vodi evidencije prava na nekretninama;
 • izdaje uvjerenja i izvode, kopije podataka premjera i katastra nekretnina, te davanje drugih podataka u skladu sa zakonom i drugim propisima;
 • daje stručne nalaze i mišljenja u predmetima za potrebe iz imovinsko-pravne oblasti;
 • daje stručne nalaze i mišljenja i druge poslove u okviru katastra nekretnina u postupcima iz oblasti urbanizma i građenja;
 • vrši stručne i administrativne poslove Komisije za dodjelu stanova kojima raspolaže Općina;
 • vrši kontrolu korištenja stanova kojima raspolaže Općina Stari Grad Sarajevo (općinski i stanovi privatiziranih preduzeća);
 • obavlja stručno-administrativne poslove vezano za otkup općinskih stanova i stanova drugih pravnih lica iz procesa privatizacije;
 • obavlja, shodno zakonu, poslove pretvaranja stambenog prostora u poslovne prostore i obrnuto;
 • učestvuje u realizaciji projekata s ciljem stambene izgradnje i zbrinjavanja određenih kategorija stanovnišva;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

 

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
22
Jul

Ravnanje i tamponiranje ulica Bistrik potok i Namika Burazerovića

U toku je rehabilitacija ulice Bistrik potok i 'slijepe' ulice Namika Burazerovića, a uku...

22
Jul

Informacija o požaru na napuštenom stambenom objektu u ulici Bistrik brijeg broj 6

Povodom informacija u sredstvima informisanja o požaru na stambenom objektu u ulici Bistr...