Služba za privredu

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti privrede, poslovnih prostora i drugih oblasti iz svoje nadležnosti za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva Općine kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku;
 • vrši izradu ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje obligaciono i dužničko- povjerilačkih odnosa u oblasti davanja u zakup poslovnih prostora;
 • vrši poslove praćenja privrednih kretanja u oblasti za koje je osnovana, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja;
 • vrši dodjelu plastenika, sadnog materijala i drugih sredstava u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području Općine;
 • vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa o unapređenju stanja u ovoj oblasti;
 • izrađuje analize, izvještaje i informacije iz oblasti šumarstva i hortikulture;
 • predlaže i provodi politiku razvoja i upravljanja prirodnim i turističkim resursima i raspodjelu sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti organizovanja i upravljanja poslovnih prostora, kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Općine;
 • vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije za poslovne prostore;
 • vrši određene poslove u postupku privatizacije, te vezano za restituciju;
 • vodi službenu evidenciju o poslovnim prostorima u vlasništvu Općine i organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora, te po potrebi inicira pokretanje odgovarajućih postupaka;
 • vrši poslove vezano za kupovinu i prodaju poslovnih prostora u zakonskim okvirima;
 • prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja poslovne djelatnosti;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
23
Sep

Prijem stranaka na otvorenom na Sedreniku: Građani saglasni u jednom - ovo je pun pogodak

Ispred osnovne škole na Sedreniku, sagrađene 2011. godine, u čiju gradnju je uloženo o...

23
Sep

Video prilog sa potpisivanja sporazuma Općine i Gazi Husrev-begove medrese

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić i direktor Gazi Husrev-begove medrese dr.hfz....