Služba za privredu

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti privrede, poslovnih prostora i drugih oblasti iz svoje nadležnosti za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva Općine kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku;
 • vrši izradu ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje obligaciono i dužničko- povjerilačkih odnosa u oblasti davanja u zakup poslovnih prostora;
 • vrši poslove praćenja privrednih kretanja u oblasti za koje je osnovana, posebno u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja;
 • vrši dodjelu plastenika, sadnog materijala i drugih sredstava u cilju unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području Općine;
 • vodi brigu o prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa o unapređenju stanja u ovoj oblasti;
 • izrađuje analize, izvještaje i informacije iz oblasti šumarstva i hortikulture;
 • predlaže i provodi politiku razvoja i upravljanja prirodnim i turističkim resursima i raspodjelu sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku u oblasti organizovanja i upravljanja poslovnih prostora, kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Općine;
 • vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije za poslovne prostore;
 • vrši određene poslove u postupku privatizacije, te vezano za restituciju;
 • vodi službenu evidenciju o poslovnim prostorima u vlasništvu Općine i organizuje analitičko praćenje zakupaca poslovnih prostora, te po potrebi inicira pokretanje odgovarajućih postupaka;
 • vrši poslove vezano za kupovinu i prodaju poslovnih prostora u zakonskim okvirima;
 • prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja poslovne djelatnosti;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
31
Mar

Video poruka općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića građanima

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić uputio je video poruku građanima...

31
Mar

Općina Stari Grad animira osnovce da slikaju i pišu pjesmice, spremne i nagrade za radove na temu #ostanikod kuće

Kako bi pomogli učenicima koji ne smiju napuštati svoje domove da im ovaj teški period ...