Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Služba za obrazovanje, kulturu i sport vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Pravobranilaštva Općine kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • predlaže i provodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj djelatnosti iz oblasti brige za djecu, osnovnog obrazovanja i odgoja, kulture i sporta;
 • ostvaruje saradnju sa ustanovama, organizacijama, udruženjima i tijelima koja se bave pitanjima obrazovanja, kulture i sporta;
 • posjećuje radne seminare, okrugle stolove i radionice posvećene pitanjima iz oblasti za koje je nadležna, te učestvuje u zajedničkim projektima;
 • učestvuje u pripremi i realizaciji obilježavanja Dana Općine;
 • obavlja poslove obrade zahtjeva stranaka upućene Općinskom načelniku, te upućuje odgovore i obavijesti po podnesenim zahtjevima;
 • provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva;
 • prati javne pozive iz domena obrazovanja, kulture i sporta, te podnosi aplikacije za dodjelu sredstava;
 • planira i provodi projekte sa domaćim i ino partnerima i organizacijama iz domena obrazovanja, kulture i sporta u interesu razvoja lokalne zajednice;
 • pokreće procedure za realizaciju sredstava utvrđenih budžetom Općine za projekte iz nadležnosti službe;
 • prati promjene zakonske regulative iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta, te predlaže mjere za unapređenje regulatornog okvira u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog okruženja;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana

 

Posljednje vijesti

Vidi sve
23
Sep

Prijem stranaka na otvorenom na Sedreniku: Građani saglasni u jednom - ovo je pun pogodak

Ispred osnovne škole na Sedreniku, sagrađene 2011. godine, u čiju gradnju je uloženo o...

23
Sep

Video prilog sa potpisivanja sporazuma Općine i Gazi Husrev-begove medrese

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić i direktor Gazi Husrev-begove medrese dr.hfz....