Služba za urbanizam

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti urbanizma za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • vrši stručne poslove iz oblasti provedbeno-planske dokumentacije;
 • vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti urbanizma;
 • pruža stručnu pomoć strankama kod uvida u plansku dokumentaciju;
 • vrši poslove obrazovanja stručnih komisija za tehnički prijem građevina i poslove vezano za imenovanja komisija za pregled projektne dokumentacije za izgradnju skloništa i zaklona;
 • vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku po zahtjevima za

izdavanje odobrenja za prokop javnih površina;

 • izvršava poslove propisane Zakonom o prostornom uređenju prenesene na općinske organe uprave;
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata;
 • priprema i donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku rješavanja, kao što su rješenja o izdavanju urbanističke saglasnosti, rješenja o izdavanju građevinske dozvole, odobrenje za upotrebu objekata i druga rješenja u skladu sa zakonom;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Posljednje vijesti

Vidi sve
17
Sep

Učenici i profesori iz Piacenze posjetili Općinu Stari Grad

Učenici i profesori Gimnazije „Melchiorre Gioia“ iz italijanskog grada Piacenze posje...

17
Sep

U Starom Gradu od početka godine sanirano 30 ulica

Od početka ove godine do danas, u putnu infrastrukturu u općini Stari Grad uloženo je s...