Služba za urbanizam

Služba vrši sljedeće poslove:

 • provodi i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je osnovana;
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti urbanizma za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće;
 • neposredno sarađuje sa drugim općinskim službama za upravu, posebnim službama i sektorima, te vrši potrebnu komunikaciju sa Općinskim Pravobranilaštvom Općine Stari Grad Sarajevo, i u situacijama kada se određeni postupci pokreću na inicijativu neke od općinskih službi, putem Općinskog Pravobranilaštva kao pravnog zastupnika, sva komunikacija (uključujući i prikupljanje neophodne dokumentacije) se obavlja neposredno između službe koja je inicirala postupak i nadležne službe;
 • vrši stručne poslove iz oblasti provedbeno-planske dokumentacije;
 • vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku iz oblasti urbanizma;
 • pruža stručnu pomoć strankama kod uvida u plansku dokumentaciju;
 • vrši poslove obrazovanja stručnih komisija za tehnički prijem građevina i poslove vezano za imenovanja komisija za pregled projektne dokumentacije za izgradnju skloništa i zaklona;
 • vodi upravni postupak i rješava u prvostepenom upravnom postupku po zahtjevima za

izdavanje odobrenja za prokop javnih površina;

 • izvršava poslove propisane Zakonom o prostornom uređenju prenesene na općinske organe uprave;
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je osnovana;
 • vrši stručne poslove u pripremi i provođenju planskih akata;
 • priprema i donosi rješenja u prvostepenom upravnom postupku rješavanja, kao što su rješenja o izdavanju urbanističke saglasnosti, rješenja o izdavanju građevinske dozvole, odobrenje za upotrebu objekata i druga rješenja u skladu sa zakonom;
 • vodi propisane evidencije i inicira izmjenu zakona i propisa iz oblasti za koju je osnovana;
 • prati stanje u oblasti za koju je osnovana, te nadležnim organima predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera;
 • obavlja i druge poslove iz oblasti za koju je osnovana.

Posljednje vijesti

Vidi sve
31
Mar

Video poruka općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića građanima

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić uputio je video poruku građanima...

31
Mar

Općina Stari Grad animira osnovce da slikaju i pišu pjesmice, spremne i nagrade za radove na temu #ostanikod kuće

Kako bi pomogli učenicima koji ne smiju napuštati svoje domove da im ovaj teški period ...