Vodič za pristup informacijama


Informacija je svaki materijal kojim se prenose činjenice, mišljenja, podaci ili bilo koji sadržaj bez obzira na oblik, karakteristike, vrijeme kada je nastala i kako je klasificirana /član 2 1. Zakona o slobodi pristupa informacijama/.
 

 

Vodič za pristup informacijama koje su u posjedu Općine Stari Grad Sarajevo, izrađen je sa ciljem da pomogne građanima u ostvarivanju njihovih prava, u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je objavljen u «Službenim novinama Federacije B i H, broj 32/01».

 

Zgrada Općine Stari Grad Sarajevo nalazi se u ulici Zelenih beretki broj 4.

Telefon: 033 283 -303; 033 221- 573

E-mail: pristup.informacijama@starigrad.ba

Sva pravna i fizička lica imaju pravo pristupa informacijama koje su u posjedu Općine Stari Grad Sarajevo. Pravo pristupa informacijama može biti ograničeno samo na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji B i H.

Podaci o informacijama u posjedu Općine Stari Grad Sarajevo dati su u Indeks – registru informacija .

Vodič i indeks – registar informacija možete besplatno dobiti kod službenika za informiranje ili na web strani Općine Stari Grad.


POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJAMA


Vaše pravo na pristup informacijama možete ostvariti podnošenjem zahtjeva. U slučaju potrebe za dodatnim obrazloženjima i uputama, možete se obratiti službeniku za informiranje.


Zahtjev za pristup informacijama treba :

• da bude u pisanoj formi i na jednom od službenih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine
• da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije kako bi se omogućilo da Općina Stari Grad pronađe traženu informaciju
• da sadrži ime i prezime, adresu i po mogućnosti broj telefona podnosioca zahtjeva
• da navede način na koji se želi pristupiti informaciji (neposredan uvid u informaciju, slanje informacije na kućnu adresu, umnožavanje informacije i sl).

 

Ako Vaš pismeni zahtjev za pristup informacijama ne ispunjava jedan od navedenih formalnih uvjeta, Službenik za informiranje će Vas o tome pismeno obavijestiti (ako ste naveli adresu).

Građani imaju pravo na pristup svakoj informaciji koja je u posjedu Općine, osim u slučaju kada se za pojedine informacije utvrdi izuzetak u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, a te informacije su:

• u vezi sa djelokrugom rada javnog organa i kada se osnovano može očekivati izazivanje značajne štete za slijedeće legitimne ciljeve F B i H:

  • interese odbrane i sigurnosti, kao i zaštitu javne sigurnosti;
  • sprječavanje kriminala i otkrivanje kriminala;
  • zaštita postupka donošenja odluka u javnom organu, uključujući davanje mišljenja, savjeta i preporuka (bilo da se radi o osobi zaposlenoj u javnom organu ili drugoj osobi koja radi za ili u ime javnog organa),s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, znanstvene ili tehničke informacije;

• u vezi sa povjerljivim komercijalnim informacijama;
• u vezi zaštite privatnosti;

Zahtjevu za pristup informacijama, koje su Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine izuzete od objavljivanja, neće se udovoljiti, a razlozi će biti obrazloženi u rješenju.

U slučaju da se donese rješenje kojim se odbija zahtjev za pristup informacijama rješenje se dostavlja podnosiocu zahtjeva, navodeći zakonski osnov za status izuzeća informacije, zatim sva materijalna pitanja koja su uticala na donošenje rješenja, te rok u kom se podnosi žalba, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» br. 2/98,48/99), kao i pouku o pravu obraćanja Ombudsmanima Federacije B i H.

Kada povodom Vašeg pismenog zahtjeva Općina dozvoli pristup informacijama u cijelosti ili djelimično, rješenjem će Vas obavijestiti:
• o mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama Općine ili će podnosiocu dostaviti informaciju u pismenoj formi, ako je ista kraća od deset strana
• o mogućnosti umnožavanja informacije koja sadrži preko deset strana, i obavezi podnosioca zahtjeva da izvrši uplatu u vidu naknade troškova na blagajni

 

Naknada se naplaćuje za tražene usluge umnožavanja:
• 0,50 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica
• 5 (pet) KM po disketi za elektronsku dokumentaciju

Uplata navedene naknade vrši se na šalteru blagajne (šalter broj 15) u šalter sali Općine.
Općina je dužna Vaš zahtjev riješiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.
U slučaju da se Vaš zahtjev ne riješi u ovom roku, Općina će vas pismeno obavijestiti o razlozima.

Ovaj rok od 15 dana može biti duži u slijedećim slučajevima:

• kada je predhodno potrebno dobiti izjašnjenje treće strane o saglasnosti za objavljivanje informacija koje sadrže povjerljive podatke

• kada je Općina dužna obavijestiti treću stranu da će zbog postojanja javnog interesa, ipak saopćiti informaciju koja je Zakonom utvrđena kao izuzetak od saopćenja

Ukoliko podnosilac zahtjeva, traži pristup informacijama za koje nije nadležna Općina, Vaš zahtjev ćemo proslijediti nadležnom javnom organu najkasnije 8 (osam) dana od njegovog prijema, o čemu ćemo Vas pismeno obavijestiti.

Na pojedine zahtjeve za informacijama možete dobiti odmah odgovor, obraćajući se usmeno službeniku za informiranje.

Brojne informacije možete dobiti u informativnom materijalu Općine Stari Grad.
 

Posljednje vijesti

Vidi sve
23
Jul

Počela sanacija ulice Bajramuša

U starogradskoj mjesnoj zajednici Hrid - Jarčedoli još jedna ulica dobit će novo ruho....

23
Jul

Novi zid u ulici Braće Eskenazi

U toku su radovi na izgradnji novog uličnog potpornog zida u ulici Braće Eskenazi bb, u ...