Program rada naelnika za 2012. godinu

04.01.2012

Program rada naelnika za 2012. godinu usvojen je na 35. sjednici Opinskog vijea Stari Grad, koja je odrana 28. decembara, 2011. godine. Program rada obuhvata okvirni plan rada u 2012. godini iz oblasti investicija i komunalnih poslova, privrede, urbanizma i prostornog planiranja, imovinske i stambene oblasti, lokalnog razvoja, inspekcijskih poslova, socijalne i borako invalidske zaštite, itd.
Prioritet e i u 2012. Godini biti jaanje lokalne zajednice i to kroz jaanje mjesnih zajednica i njihovih savjeta i ukljuivanje nadlenih u Opini Stari Grad u postupke donošenja zakonskih akata na kantonalnim i federalnom nivou.
U ovom programu predviene su projekti iz oblasti komunalnih poslova, a meu kojima su:
- vanjsko ureenje objekta OŠ „Sedrenik“,
- izgradnja objekta za smještaj socijalno ugroenih graana,
- rekonstrukcija ulica Save Skaria, Strošii i Ispod Zmajevca,
- asfaltiranje ulica: Hladivode put prema rezervoaru, Mustaj-pašin mejdan- plato Sedrenik – Stari rezervoar, Garaplina, Pehlivanuša, Hošin brijeg,i dr.
- izgradnja potpornih zidova
- krpljenje ulica
- sanacija klizišta u saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo u ulicama: Toka Deka br: 66,78 i 80,Vinograd kod br.8., agrii
- izgradnja rukohvata
- kanalizacioni radovi: Obhoda i Pogledine kod raskrsnice, Alije Bejtia, Toka-Deka kod Hrapovia, Sedrenik iznad baraka, Fadil Paše Selimovia i dr.
- poploavanje i kaldrme,
- izgradnja niša za smee,
- sanacija javne rasvjete
- izgradnja stambene zgrade na Gazinom han u svrhu rješavanja stambenog pitanja interno raseljenih lica.
I u 2012. godini posebna panja bit e posveena pripadnicima borake populacije, socijalno-ugroenim kategorijama stanovništva, mladima.
 

Nazad
tampaj  Na vrh

STAROGRADSKI Haberi